Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Stanovy AMSP ČR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

AMSP_logo___esky_mal___pruhledn__.gif

 

§ 1

Název a sídlo Asociace

1.  Název v českém jazyce: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (ve zkratce „AMSP ČR“), dále jen „Asociace“.

2.  Ekvivalent v anglickém jazyce: Association of Small and Medium-sized Enterprises and Crafts of the Czech Republic (ve zkratce „AMSP CZ“).

3.  Sídlem Asociace je Praha.  

§ 2
Poslání Asociace

Posláním Asociace je vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj malých a středních podniků, živnostníků a soukromého podnikání v České republice a hájit společné zájmy jejích členů. 

§ 3

Účel a předmět činnosti Asociace

1.  Asociace vykonává k naplnění svého poslání zejména následující veřejně prospěšné činnosti:

 • hájí a prosazuje podnikatelské zájmy svých členů a ostatních malých a středních podniků a živnostníků s cílem kultivovat podnikatelské prostředí,

 • informuje své členy a podnikatelskou veřejnost o vývoji sektoru malého a středního podnikání v EU,

 • aktivně se podílí na zvyšování odborné úrovně svých členů a vytváří podmínky pro vnitřní spolupráci mezi jednotlivými členy,

 • rozvíjí výměnu informací a databází mezi svými členy a dalšími organizacemi podnikatelů,

 • ochraňuje a podporuje dodržování obchodní etiky u svých členů,

 • podporuje své členy v účasti na výstavách, veletrzích a jiných propagačních akcích,

 • radí svým členům při zakládání a rozvoji jejich firem, zvláštní péči věnuje i začínajícím podnikatelům nečlenům Asociace,

 • podporuje činnost svých členů prostřednictvím nabídky informací a služeb,

 • spolupracuje se všemi veřejně prospěšnými zastřešujícími organizacemi podnikatelů, státními a samosprávnými orgány českého státu doma i v zahraničí, které jsou zřízeny na pomoc malým a středním podnikům a živnostníkům,

 • vyjadřuje se k návrhům zákonů souvisejících s podnikáním, iniciuje změny legislativy v této oblasti a deleguje členy Asociace do pracovních skupin a expertních týmů, které se na těchto procesech podílejí.

2.  Asociace zabezpečuje spolupráci svých členů přesahující rámec jednotlivých odvětví, oborů, profesí, regionů, apod.

3. Vedle hlavní činnosti může Asociace vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. 

§ 4

Základní zásady činnosti Asociace

1.  Asociace je samosprávnou, dobrovolnou a nezávislou organizací. Asociace není založena za účelem podnikání a jejím cílem je vykonávat veřejně prospěšné činnosti, které nejsou primárně zaměřeny na vytváření zisku.

Členství v Asociaci je dobrovolné a je založeno na spravedlivých a rovných podmínkách pro všechny zájemce. Práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Asociace. Stanoviska a návrhy Asociace jsou zpracovávány za široké spolupráce členů, kteří se na jejich tvorbě podílí buď přímo nebo prostřednictvím svých zástupců v regionech, odborných komisích, podnikatelských společenstvech nebo pracovních skupinách.

2. Rozhodnutí orgánů Asociace, týkající se plnění jejího poslání a způsobu plnění jejích úkolů, včetně programového prohlášení, mají charakter stanovisek či doporučení.  

§ 5

Spolupráce s ostatními organizacemi

1.  V souladu se současnými a budoucími programy EU Asociace spolupracuje s partnerskými organizacemi států EU i s obdobnými organizacemi jiných států. Asociace spolupracuje s orgány státní správy a s obdobnými odvětvovými subjekty registrovanými na území ČR.

2.  Koordinátorem činností v regionech je místopředseda Asociace. Tuto činnost provádí prostřednictvím zástupců AMSP v regionech, generálního ředitele a sekretariátu AMSP.

§ 6

Právní forma, vznik a zánik Asociace

1.  Asociace je zapsaným spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

2.  O zániku Asociace včetně způsobu likvidace, určení likvidátora a majetkového vypořádání rozhoduje valná hromada, přičemž výše podílu na likvidačním zůstatku je nejvýše peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu v době jeho splacení a zbylý likvidační zůstatek nabídne likvidátor právnické osobě se statusem s obdobným účelem.  

§ 7

Členství v Asociaci, členské vztahy a zánik členství

1.  Členství v Asociaci je řádné, projektové nebo čestné.

2.  Řádným členem Asociace, a to se stejnými právy a povinnostmi, mohou být následující podnikatelské subjekty:

 • Živnostníci, dále jen „živnostníci“ – fyzické osoby ve smyslu Živnostenského zákona.

 • Mikrofirmy, dále jen „mikrofirmy“ – právnické i fyzické osoby zaměstnávající maximálně 10 zaměstnanců.

 • Malé firmy, dále jen „malé firmy“ – podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku, které mají méně než 50 zaměstnanců.

 • Střední firmy, dále jen „střední firmy“ – podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku, které mají méně jak 250 zaměstnanců.

 • Mikrofirmy, malé firmy a střední firmy řádně registrované v některém z členských států EU a mají zastoupení v ČR.

 • Podnikatelská společenstva, dále jen „společenstva“ – kolektivní členové. Členské subjekty kolektivních členů jsou považovány za členy AMSP ČR a pro účely statistiky mají status tzv. „nepřímých členů “ a zprostředkovaně požívají stejných práv jako ostatní členové AMSP.

3.  Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

4.  Čestnými členy Asociace mohou být fyzické i právnické osoby, které mají s Asociací společné zájmy, bez ohledu na počet zaměstnanců a které se zasloužily o rozvoj Asociace.

5.  Čestné členství v Asociaci vzniká dnem schválení návrhu na čestné členství představenstvem nebo v souvislosti se získáním ocenění v soutěži pořádané Asociací nebo jejím partnerem pro podnikatelské subjekty, jehož součástí je nabídka čestného členství na určitou dobu.

6.  Čestné členství zaniká na základě rozhodnutí čestného člena, rozhodnutím valné hromady, úmrtím nebo zánikem právnické osoby, anebo uplynutím doby, na kterou bylo v rámci soutěže uděleno. Návrh na schválení a zánik čestného členství podávají členové nebo představenstvo Asociace.

7.  Řádné členství v Asociaci vzniká dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku na běžný rok. Výši členského příspěvku pro jednotlivé kategorie členů a jeho splatnost schvaluje představenstvo.

8.  Řádné členství zaniká:

 • na základě rozhodnutí člena o vzdání se členství v Asociaci,

 • zánikem právnické osoby,

 • prohlášením konkurzu na člena,

 • právní mocí rozsudku o vině člena trestným činem spáchaným právnickou osobou, 

 • v případě, že člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené dodatečně představenstvem ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn,

 • vyloučením člena pro neplnění členských povinností:

 • návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli člen,

 • návrh na vyloučení musí obsahovat okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení,

 • o vyloučení člena rozhoduje představenstvo Asociace,

-  člen, proti kterému návrh směřuje, je s návrhem na vyloučení seznámen písemně a může požádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu k prospěchu,
-  člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala dozorčí rada,
-  dozorčí rada zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech,
-  vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.

9. Vznik, trvání a zánik projektového členství:

a) Podmínkou vzniku projektového členství je souhlas podnikatelského subjektu, specifikovaného v čl. 2, s udělením projektového členství v souvislosti s účastí v projektu, jehož autorem, spoluorganizátorem nebo účastníkem je Asociace a následné schválení členství představenstvem.

b) Projektové členství je bezplatné a je časově omezeno trváním projektu nebo regulemi soutěže organizované či spoluorganizované Asociací.

c) Projektové členství zanikne automaticky uplynutím doby projektu, nebo na základě jiných skutečností, uvedených v § 7 čl. 8. V případě, že podnikatelský subjekt projeví vůli v členství pokračovat jako řádný člen Asociace, oznámí své rozhodnutí nejpozději v den ukončení projektu představenstvu, které vezme tuto skutečnost na vědomí.

9. V případě ukončení členství v Asociaci jakoukoliv formou nemá bývalý člen majetková ani jiná práva vůči Asociaci.

10. Čestným předsedou se může stát pouze bývalý předseda, kterého na návrh člena představenstva schválí většina členů představenstva.

11. Podnikatelské subjekty, které uvažují o členství v Asociaci, mohou využít bezplatného statutu "pozorovatele" na dobu 6 měsíců. Po tuto dobu budou jejich kontakty přiřazeny k databázi členů a budou dostávat 90 % všech informací jako řádní členové (vyjma interních záležitostí). Pozorovatelé se mohou zúčastňovat všech akcí pořádaných asociací za podmínek pro nečleny. Po uplynutí 6 měsíců od registrace pozorovatele (nebo v době kratší dle vlastního uvážení) se může firma či podnikatel rozhodnout, zda se stane plnohodnotným členem Asociace. 

§ 8

Členské příspěvky a úhrada služeb poskytovaných Asociací

1. Řádný člen platí Asociaci členský příspěvek podle platebního řádu Asociace.

2. Platební řád stanoví představenstvo.

3. Členové představenstva a dozorčí rady Asociace platí členský příspěvek ve výši, která je určena platebním řádem Asociace pro střední firmy.  

§ 9

Práva a povinnosti členů Asociace

1.  Každý řádný člen Asociace má právo podílet se na rozhodování valné hromady způsobem upraveným v § 11 těchto stanov, být volen do všech orgánů Asociace, zúčastňovat se na dalších akcích Asociace a právo podílet se na službách poskytovaných Asociací.

2.  Každý řádný člen má právo prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak tvorbu stanovisek Asociace.

3.  Každý řádný člen Asociace má právo předkládat své návrhy na změny a úpravy základních dokumentů Asociace, na svolání valné hromady, podávat návrh kandidátů pro volby představitelů Asociace.

4.  Každý řádný člen Asociace má právo vyjadřovat se k činnosti orgánů Asociace.

5.  Každý řádný člen má právo zapojit se do činnosti Asociace prací v odborných komisích, pracovních skupinách nebo jiných orgánech.

6.  Každý řádný člen má právo vyžadovat od Asociace poskytnutí či zprostředkování služeb vyplývajících z poslání a činnosti Asociace.

7. Každý řádný člen poskytuje orgánům Asociace takové informace, které jsou nezbytné k zabezpečení poslání a činnosti Asociace s výjimkou informací tvořících předmět obchodního nebo státního tajemství.

8.  Každý řádný člen je povinen platit členské příspěvky ve výši a termínu stanoveném Asociací, vědomě nepoškozovat pověst Asociace, aktivně se podílet na její činnosti.

9. Člen nesmí vystupovat a jednat jménem Asociace, pokud k tomuto jednání nebyl výslovně pověřen a nesmí spojovat či užívat jméno, logo a další chráněné značky Asociace s vlastní podnikatelskou nebo jinou činností, pokud tak není dovoleno zvláštní úpravou podle stanov.

10. Člen Asociace nebo pozorovatel souhlasí se zapsáním do seznamu členů Asociace, ve kterém jsou zapsány údaje obsažené v členské přihlášce, tzn. druh členství, úplné jméno nebo název organizace, adresa, IČO, DIČ, odvětvová klasifikace činností (CZ- NACE), počet pracovníků, roční obrat, adresa webu, kontaktní osoba (tel., fax, e-mail).

Člen Asociace nebo pozorovatel dále souhlasí se zpracováním svých údajů z členské přihlášky ze strany asociace a se zasíláním elektronických informací od AMSP ČR v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a zpracováním a užitím poskytnutých osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro obchodní a marketingové účely AMSP ČR a informací o službách a produktech třetích stran, které jsou s AMSP ČR ve smluvním vztahu. Člen asociace poskytuje tyto údaje dobrovolně a je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e-mailu: amsp@amsp_cz . Má rovněž právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů. Seznam členů Asociace není veřejně přístupný. Každý člen může nahlédnout do seznamu členů v sídle Asociace v úředních hodinách. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí sekretariát na základě rozhodnutí představenstva a vedení seznamu podléhá kontrole dozorčí rady.

11. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Asociace na její náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

12. Výmaz ze seznamu členů Asociace je proveden na základě požádání člena nebo člena-pozorovatele nebo v důsledku zániku jeho členství.

13.  Každý člen se zavazuje řídit těmito stanovami a dodržovat pravidla obsažená v Etickém kodexu AMSP ČR.

§ 10

Orgány Asociace

Orgány Asociace jsou:

a)       valná hromada

b)       představenstvo

c)       předseda a místopředsedové

d)       dozorčí rada

Podle potřeby může představenstvo Asociace zřizovat odborné komise, pracovní skupiny nebo jiné orgány potřebné k zajištění činnosti Asociace.

§ 11

Valná hromada

1.  Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace.

2.  Valnou hromadu tvoří členové Asociace, členové představenstva a dozorčí rady s hlasem rozhodujícím.

3.  Valné hromady se mohou dále zúčastnit s hlasem poradním hosté přizvaní představenstvem a pracovníci sekretariátu Asociace.

4.  Valná hromada:

 • rozhoduje o přijetí a změnách stanov,

 • schvaluje znění Etického kodexu,

 • volí a odvolává představenstvo a dozorčí radu Asociace,

 • schvaluje výroční zprávu představenstva a programové prohlášení Asociace,

 • schvaluje účetní závěrku za uplynulý rok včetně vypořádání rozpočtového přebytku či schodku a rozpočet na příslušný kalendářní rok,

 • rozhoduje o otázkách, které byly zařazeny na program jednání na základě návrhu představenstva, dozorčí rady, nebo členů představujících alespoň 25 % hlasů,

 • rozhoduje o zániku Asociace a způsobu majetkového vypořádání,

 • schvaluje udělení titulu čestný předseda Asociace.

5. Valná hromada se koná jako řádná, mimořádná nebo náhradní. Hlasování valné hromady se může uskutečnit mimo zasedání formou per rollam.

6. Řádná valná hromada se koná minimálně jedenkrát ročně.

7. Řádná valná hromada musí být svolána písemně a pozvánka musí být odeslána nejpozději 20 dnů před jednáním.

8. Spolu s pozvánkou musí být zaslán i program jednání valné hromady a podkladové materiály pro její jednání. O otázkách, které nebyly na programu jednání uvedeny, se může na valné hromadě jednat jen tehdy, vysloví-li s tím souhlas všichni delegáti, kteří mají právo účastnit se valné hromady.

9. Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo z vlastní iniciativy, z podnětu dozorčí rady nebo na podkladě písemné žádosti členů Asociace, představujících minimálně 25 % hlasů. Mimořádnou valnou hromadu může svolat i dozorčí rada, pokud to podle jejího názoru zjištěné skutečnosti odůvodňují.

10. Mimořádná valná hromada se musí konat nejpozději od šesti týdnů po přijetí žádosti o její svolání. Svolává se písemně s tím, že pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů před termínem konání valné hromady. Pro program mimořádné valné hromady platí ustanovení odst. 8 obdobně.

11. Valná hromada je usnášení schopná, účastní-li se jí nadpoloviční počet členů podle členské evidence. K přijetí usnesení valné hromady je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů Asociace. O změně stanov a zániku AMSP ČR se valná hromada usnáší dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů Asociace.

12. V případě, že valná hromada není na svém zasedání usnášeníschopná, postupuje se podle ustanovení § 257 občanského zákoníku a představenstvo AMSP ČR, nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolá novou pozvánkou ve lhůtě 5 pracovních dnů od předchozího zasedání valnou hromadu na náhradní zasedání s tím, že pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů před termínem konání náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

13. Kdo zasedání valné hromady svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno.

14. Každý člen valné hromady podle § 11 odst. 2) má na valné hromadě jeden hlas. Jeden hlas má dále každý člen představenstva a člen dozorčí rady.

15. Způsob řízení jednání valné hromady, pravidla hlasování, ustanovení o zápisu z jednání, jakož i další ustanovení, týkající se jednání valné hromady, jsou uvedena v jednacím řádu tohoto orgánu.

16. Hlasování valné hromady mimo zasedání – per rollam. Valná hromada může přijímat svá rozhodnutí také per rollam, a to prostřednictvím e-mailu. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů Asociace.

a) Hlasováním per rollam lze rozhodovat:

 • o otázkách, které byly navrženy představenstvem, dozorčí radou, nebo členy Asociace, představujícími alespoň 25 % hlasů,

 • o schválení výroční zprávy představenstva,

 • o schválení účetní závěrky za uplynulý rok včetně vypořádání rozpočtového přebytku či schodku.

b) Hlasováním per rollam nelze rozhodovat:

 • o změně stanov,

 • o jmenování statutárních zástupců,

 • o zrušení Asociace.

c) Postup při hlasování per rollam:

 • Návrh usnesení a podklady potřebné k jeho posouzení musí být členům rozeslány nejpozději 15 dnů před termínem, stanoveným pro uzávěrku hlasování, ve kterém členové vyjádří svůj souhlas nebo nesouhlas s návrhem usnesení.

 • Vyjádření člena v rámci hlasování je platné pouze s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině ve formátu pdf obsahující plné znění návrhu rozhodnutí a zaslané e-mailem na e-mailovou adresu vytvořenou výhradně pro tento účel.

 • Představenstvo oznámí členům Asociace e-mailem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.

 • V případě, že představenstvo neoznámí výsledek hlasování do 5 pracovních dnů, může tak učinit na náklady Asociace ten, kdo usnesení navrhl.

 • Zápis o přijatém usnesení schváleném per rollam se připojí po ověření náležitostí k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání Valné hromady.

§ 12

Představenstvo

1. Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem Asociace.

2. Představenstvo je třináctičlenné. Představenstvo je voleno valnou hromadou na dobu čtyř let. Jeho volební období však neskončí dříve, než je zvoleno představenstvo nové. Opětovné zvolení je možné.

3.  Zasedání představenstva se účastní generální ředitel Asociace. Právo účastnit se jednání představenstva má i předseda dozorčí rady a čestný předseda Asociace a na pozvání člena představenstva i zástupci Asociace v regionech či další osoby.

4.  Představenstvo dále:

 • rozhoduje o základních otázkách realizace poslání Asociace,

 • předkládá valné hromadě výroční zprávu,

 • předkládá valné hromadě, po projednání v dozorčí radě, účetní závěrku za uplynulý rok a návrh rozpočtu na příslušný rok,

 • předkládá valné hromadě rozpočet a plán na příští období,

 • stanovuje výši a termíny platby členského příspěvku,

 • rozhoduje o vstupu Asociace do jiných organizací a majetkových účastech v nich,

 • svolává z vlastní iniciativy či na návrh dozorčí rady nebo členů Asociace, představujících minimálně 25 % hlasů, mimořádnou valnou hromadu,

 • navrhuje hlasování valné hromady mimo zasedání formou per rollam

 • rozhoduje  o přijetí nových členů.

5.  Rozhodnutí představenstva může být z časových důvodů provedeno per rollam.

6.  Představenstvo se schází ke svým jednáním podle potřeby, nejméně však 8x ročně.

7.  Předseda dozorčí rady má právo zúčastnit se jednání představenstva s hlasem poradním.

8.  Veškeré další náležitosti spojené s jednáním představenstva, způsobem jeho řízení, schopností usnášet se, pořízením a rozšířením zápisu, jsou uvedeny v jednacím řádu představenstva.

9.  Představenstvo jmenuje a odvolává generálního ředitele Asociace.

10. Představenstvo má možnost doplnit člena představenstva a dozorčí rady, a to maximálně do počtu 4 (čtyř) členů představenstva a dozorčí rady v průběhu volebního období. Noví členové budou předloženi ke schválení na nejbližší valné hromadě AMSP ČR.

11. Čestný předseda má právo zúčastnit se jednání představenstva s hlasem poradním. 

§ 13

Předseda a místopředsedové představenstva

1.  Představenstvo volí ze svého středu ihned po svém zvolení předsedu a tři místopředsedy na dobu čtyř let. Opětovné zvolení je možné.

2. Jménem představenstva jako kolektivního statutárního orgánu Asociace jedná a Asociaci navenek zastupuje předseda představenstva. Předseda jedná a podepisuje jménem Asociace samostatně ve všech otázkách, vyplývajících z plnění poslání Asociace, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním Asociace, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance Asociace, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Tato pravomoc může být delegována rozhodnutím předsedy představenstva na jiné osoby. Rozhodnutí o delegaci pravomoci musí být vyhotoveno v písemné formě, s úředně ověřeným podpisem. 

§ 14

Dozorčí rada

1.  Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem Asociace.

2.  Dozorčí rada je pětičlenná.

3.  Členy dozorčí rady volí valná hromada na období čtyř let. Jejich volební období však neskončí dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. Opětovné zvolení je možné.

4. Členem dozorčí rady nesmí být osoba, která je:

 • členem představenstva Asociace

 • osobou blízkou členovi představenstva Asociace

 • likvidátorem Asociace

 • osobou v pracovním nebo obdobném poměru vůči Asociaci.

5.  Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, předseda svolává a řídí její zasedání.

6.  Dozorčí rada:

 • se vyjadřuje k návrhu roční účetní závěrky a návrhu rozpočtu,

 • se vyjadřuje k dalším materiálům, předkládaným valné hromadě,

 • dohlíží na finanční hospodaření asociace a spravování majetku Asociace,

 • kontroluje stav členské základny, správnost a úplnost platby členských příspěvků,

 • kontroluje a vyhodnocuje plnění poslání a předmětu činnosti Asociace v souladu s požadavky stanovenými

v § 2 a § 3 Stanov, a to zejména z hlediska jejich veřejné prospěšnosti,

 • přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena Asociace na jeho písemný návrh,

 • zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech,

 • je oprávněna svolat mimořádné jednání valné hromady nebo o její svolání požádat představenstvo

 • je oprávněna navrhnout hlasování mimo jednání valné hromady formou per rollam.

§ 15

Generální ředitel a sekretariát Asociace

1.  Předseda představenstva zřizuje v sídle Asociace její sekretariát.

2. Představenstvo Asociace jmenuje a odvolává prostřednictvím předsedy představenstva generálního ředitele Asociace.

3. Generální ředitel Asociace je odpovědný představenstvu Asociace a je přímo podřízený předsedovi představenstva a místopředsedům představenstva.

4.  Generální ředitel Asociace jedná v souladu s rozhodnutím představenstva Asociace.

5.  Platové podmínky pracovníků sekretariátu stanoví předseda představenstva po předcházejícím odsouhlasení představenstvem.

6.  Generální ředitel Asociace:

 • spravuje a odpovídá za majetek Asociace,

 • řídí činnost sekretariátu,

 • odpovídá za dodržování stanoveného rozpočtu,

 • dbá na plnění odvodových povinností,

 • prosazuje zájmy Asociace ve všech jejích cílech.

7. Sekretariát Asociace tvoří generální ředitel, případně další pracovníci na základě předchozího schválení pracovní pozice představenstvem.

8.  Sekretariát Asociace využívá ke své práci stálé pracovní komise, expertní skupiny, specializované poradenské organizace, vědecké a výzkumné instituce a další aktivity.

§ 16

Zásady hospodaření

1.  Činnost Asociace je financována z příspěvků jejích členů, darů fyzických a právnických osob, grantů a dotací, včetně zahraničních a příjmů z vedlejší činnosti.

2.  Asociace hospodaří na základě rozpočtu schvalovaného valnou hromadou a interních pravidel schvalovaných představenstvem.

3. Asociace hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Deficitní rozpočet je možný, je-li v době schvalování znám způsob krytí deficitu, zejména přebytkem z minulých let.

4. Je-li v hospodaření dosaženo zisku, je využit pro další rozvoj hlavní činnosti Asociace a její správu. Asociace nerozděluje zisk po zdanění mezi zakladatele, její členy nebo členy jejích orgánů nebo osoby jim blízké.

5.  Asociace vede podvojné účetnictví, přičemž člení odděleně náklady a výnosy nebo příjmy a výdaje spojené s veřejně prospěšnou činností a ostatní činností a dále správou Asociace. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy, která je ukládána do sbírky listin veřejného rejstříku a obsahuje dále přehled o všech zdrojích příjmů Asociace a jejich použití na veřejně prospěšnou činnost nebo rozvoj Asociace včetně přehledu nákladů na správu Asociace a mzdy včetně počtu zaměstnanců a dobrovolníků k poslednímu dni uplynulého účetního období a souhrnnou sumu 3 nejvyšších ročních příjmů členů voleného orgánu, zaměstnanců nebo dobrovolníků za uplynulé účetní období obdržených v souvislosti s působením v právnické osobě.

6. Představenstvo může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Asociace. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Asociace pověřen.

7. Běžné hospodaření Asociace se řídí obecně závaznými pravidly. Za řádné hospodaření Asociace a zabezpečování úkolů Asociace odpovídá představenstvo.

§ 17

Závěrečná ustanovení

Stanovy mohou být měněny pouze na základě rozhodnutí valné hromady Asociace. Stanovy jsou platné jejich schválením valnou hromadou.

Listopad 2016


Stanovy AMSP ČR ke stažení zde:

Stanovy_AMSP_CR_2016.pdf Stanovy_AMSP_CR_2016.pdf (539,58 KB)


Nahoru

Kalendář akcí

« 2022 »
« leden »
  Po Út St Čt So Ne
52           1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31            

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.