Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Pro producenty materiálově využitelných odpadů – možnost výjimek z registrace látek

Jste producenti odpadů a sami je materiálově využíváte nebo je předáváte k materiálovému využití? Zajímá vás, jak se mění situace při využívání odpadů po první vlně registrací zavedených látek? Pokud ano, zkuste si přečíst připojenou aktualitu.

Možnost výjimek z registrace pro látky získávané z odpadů

Do konce roku 2010 proběhla úspěšně první vlna registrací chemických látek podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

a)    vyráběných nebo dovážených v množství 1000 t/r a vyšším,

b)    vyráběných nebo dovážených v množství 100 t/r a vyšším, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné pro životní prostředí (N, R50/53) a

c)    vyráběných nebo dovážených v množství 1 t/r a vyšším, pokud jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo reprodukčně toxické.

Mezi již registrovanými můžeme nalézt celou řadu látek vznikajících jako vedlejší produkty hlavních výrobních činností, kterých se často jejich původci zbavují jako odpadů nebo pro ně sami nebo ve spolupráci s dalšími podnikateli nalezli materiálové využití mimo oblast působnosti právních předpisů pro odpady. Registrovány byly i všechny látky, které jsou ve významnější míře předmětem separovaného sběru materiálově nebo energeticky využitelných odpadů.

Jak je všeobecně známo, pokud jsou odpady využívány materiálově a jsou z nich získávány nově použitelné látky a jejich směsi, přecházejí nově získané materiály z působnosti předpisů pro odpady do působnosti nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Hlavní povinností, kterou musí výrobce nebo dovozce látek plnit podle tohoto nařízení je povinnost registrace látek vyráběných/dovážených v množství vyšším než 1 t/r. Povinnost registrace je spojena s náklady na získání požadovaných informací o vlastnostech látky a zpracování registrační dokumentace a s registračním poplatkem placeným Evropské agentuře pro chemické látky v Helsinkách (ECHA, www.echa.eu).  Povinnosti registrace látek  je možné se vyhnout, pokud lze uplatnit některou z výjimek stanovených nařízením REACH.

Pro materiály získávané z odpadů je možné využít výjimku podle čl. 2(7)d) nařízení REACH. Po počátečních nejasnostech, jak výjimku uplatňovat, kdy bylo všem podnikatelům získávajícím chemické látky z odpadů doporučeno, aby se připravili na registraci jimi vyráběných látek a látky tzv. předregistrovali, proběhla ještě diskuse zástupců evropských politických a správních orgánů se zainteresovanými podnikatelskými svazy. Následně ECHA výkladovým Pokynem k odpadům a zpětně získávaným látkám upřesnila výjimku z registrační povinnosti umožňující látky získávané z odpadů vyrábět a používat bez potřeby jejich registrace následovně:

a)    zpětně získávaná látka musí být shodná s látkou již registrovanou

b)    pokud je zpětně získaná látka nebezpečná, musí výrobce, který ji získává z odpadů poskytovat k látce bezpečnostní list, stejně jako každý jiný dodavatel.

Pro možnost uplatnění výjimky postačuje, když agentura ECHA obdrží od jakékoliv osoby alespoň jednu žádost o registraci s úplným souborem informací o vlastnostech látky a závěry týkající se klasifikace a posouzení rizik látky.

Shodnost látek je dána podle Pokynu pro identifikaci a pojmenování látek především shodností obsahu tzv. hlavních složek. Obsah nečistot v registrovaných látkách není pro posuzování shodnosti látek rozhodující. U látek s obtížně definovaným nebo proměnlivým složením (tzv. UVCB látky) je identita látky dána surovinou a procesem jak látka vzniká.

Po proběhnutí prvního kola registrace zavedených látek na konci roku 2010 se můžeme jak na webových stránkách ECHA (www.echa.eu) tak na stránkách spravovaných různými registračními konsorcii nebo zájmovými svazy (např. www.ecoba.com/reach_ccps.html) přesvědčit, že prakticky všechny hlavní zájmové látky získávané z odpadů byly již alespoň jednou někým v EU zaregistrovány.

Registrováno bylo železo, barevné kovy, většina kovů využívaných jako legující přísady, látky používané jako rozpouštědla, monomery pro výrobu plastů a další jednosložkové nebo vícesložkové látky. Registrovány byly i látky tvořící podstatu odpadů ze spalování uhlí a biomasy (popel, škvára, popílek, produkty odsíření), látky odpadající při hutních výrobách (strusky, prachové úlety), látky tvořící podstatu recyklovatelných ropných produktů (oleje) nebo látky obsažené ve využitelných odpadech neutralizačních kalů z různých výrob. Ze závěrů z provedených registrací je zřejmé, že mnoho z těchto registrovaných látek není klasifikováno jako nebezpečné. Není k nim proto nutné zpracovávat hodnocení rizik a poskytovat bezpečnostní list.  

Další vlna registrací chemických látek podle nařízení REACH týkající se látek vyráběných nebo dovážených v množství 100 – 1000 t/r musí skončit do konce května 2013. V této souvislosti se řada středních a malých firem bude muset v nejbližší době rozhodnout, jaká cesta při odstraňování nebo využívání odpadů pro ně bude nejvýhodnější. Ne každý kdo dnes místo odstraňování vlastních vedlejších produktů výrob a činností jako odpady využívá možnost uvádět je na  trh jako užitné produkty podle předpisů pro výrobky může výjimku z povinnosti registrace látek tvořících podstatu těchto výrobků využít.  Původce odpadu sám výjimku pro látky získávané z odpadů využít nemůže, protože v jeho případě nejde o získávání látek z odpadů ale o uvádění vedlejších produktů na trh.

Na příkladu odpadů popela je možné zformulovat několik možných variant rozhodování, ze kterých musí být nakonec vybrána nejvýhodnější na základě ekonomických rozvah.

Podle dosavadních zvyklostí může původce odstraňovat popel jeho předáním oprávněné osobě jako odpad, nebo se může rozhodnout popel zaregistrovat jako látku a dodávat ho odběratelům jako materiál ke vhodnému používání v režimu nařízení (ES) REACH a dalších předpisů stanovících technické požadavky na výrobky.  Při předání popela k odstranění jako odpad musí být uhrazeny oprávněné osobě obvykle poplatky za uložení odpadu na skládku. Při registraci popela jako látky musí být uhrazeny náklady registrace.

Dalšími možnostmi může být ještě vlastní využití popela jako vedlejšího produktu k výrobě předmětů nebo jako rekultivační hmoty při povolené rekultivaci vlastních pozemků.

Nově otevřenou možností je dohoda původce popela s dalším podnikatelem, který nebude popel odstraňovat jako odpad, ale využije výjimku z povinnosti registrace pro látky získávané z odpadů. Původce se na základě vzájemně výhodné dohody může s oprávněnou osobou dohodnout o předání popela v režimu předpisů pro odpady za poplatek, který nebude zahrnovat částku určenou zákonem o odpadech za skládkování odpadů. Oprávněná osoba potom může bez dalších nákladů na registraci po jednoduché úpravě, např. jen mechanickým smícháním různých šarží a po případných výrobkových certifikacích dodávat z popela získaný materiál k dalšímu využívání například jako surovinu pro stavební výrobky nebo pro jiné použití.

Zájemci o případné další informace týkající se tohoto tématu se mohou obrátit s dotazem na oficiální HelpDesk REACH provozovaný MŽP na webové adrese www.cenia.cz nebo na autora článku.

Ing. Oldřich Petira, CSc.,

konzultant AMSP pro oblast uplatňování chemické legislativy

znalec pro odvětví Chemie a Ochrana přírody

tel. +420 603842067

o.petira@volny_cz


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.