Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Pro exportéry

Zde naleznete souhrnné informace o kontaktních místech a institucích pro podporu exportu.

ČEB, a.s. (Česká exportní banka)www.ceb.cz

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu přímo a nepřímo vlastněná státem. Vznikla v roce 1995 a tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky. Posláním ČEB je poskytovat státní podporu vývozu, a to poskytováním a financováním vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. ČEB tak doplňuje služby nabízené domácí bankovní soustavou o financování vývozních operací vyžadující dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro vývozce na bankovním trhu ve stávajících tuzemských podmínkách jinak nedosažitelné. Umožňuje tím českým vývozcům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence.

Příjemcem podpořeného financování může být vývozce (tj. právnická osoba se sídlem v ČR, výjimečně i fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR), či jeho zahraniční odběratel. Příjemcem některých druhů úvěrů může být také výrobce produkující pro vývoz či český subjekt investující v zahraničí. Do těchto transakcí může vstupovat i tuzemská banka vývozce nebo zahraniční banka dovozce. Veškeré aktivity ČEB jsou plně v souladu s pravidly WTO (World Trade Organization), příslušnými doporučeními Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a směrnicemi Evropské unie.

 

EGAP, a.s. (Exportní garanční a pojišťovací společnost)www.egap.cz

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) vznikla v červnu 1992 jako státní úvěrová pojišťovna se zaměřením na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům spojeným s vývozem zboží a služeb z České republiky. Společnost EGAP se stala součástí systému státní podpory exportu a poskytuje pojišťovací služby všem vývozcům českého zboží bez rozdílu jejich velikosti, právní formy a objemu pojištěného vývozu.

V souladu se zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů, je EGAP akciovou společností plně vlastněnou státem. Česká republika svá akcionářská práva vykonává prostřednictvím ústředních orgánů státní správy (Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR). Rozhodující činností společnosti je pojišťování vývozních úvěrů proti vývozním úvěrovým rizikům, tj. teritoriálním rizikům a kombinaci teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik.

Tento typ pojištění je realizován se státní podporou, která spočívá zejména:

  • ručení státu za závazky EGAP vzniklé z pojistných smluv,
  • z pojištění vývozních úvěrových rizik.

EGAP nabízí pojistné produkty v obdobné struktuře, rozsahu a kvalitě jako dlouhodobě působící zahraniční úvěrové pojišťovny a je schopen vyhovět i individuálním požadavkům vývozců a bankovních ústavů financujících vývoz. Kromě pojištění vývozních dodavatelských a odběratelských úvěrů proti riziku nezaplacení z komerčních i politických příčin, což jsou typické produkty úvěrových pojišťoven, nabízí EGAP rovněž pojištění úvěrů na předexportní financování výroby pro vývoz, pojištění investic českých podniků v zahraničí včetně pojištění úvěrů na jejich financování, jakož i pojištění záruk vystavovaných bankami za české exportéry v souvislosti s přípravou a realizací exportních kontraktů.

 

KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. - www.kupeg.cz

Poskytuje pojištění proti krátkodobým komerčním rizikům nezaplacení v důsledku platební neschopnosti či platební nevůle domácího nebo zahraničního kupujícího (spoluvlastněná EGAP a konsorciem belgické úvěrové pojišťovny Ducroire - Delcredere SA. N.V. a italské úvěrové pojišťovny SACE BT SpA)

Posláním společnosti je pomocí pojištění pohledávek poskytovat ochranu podnikatelům před riziky nezaplacení, aby se mohli v plné míře věnovat klíčovým činnostem jako je výroba nebo obchod. Neomezuje se nijak velikostí klienta.

 

Přizpůsobení pojištění potřebám klienta bez ohledu na jeho velikost, on-line komunikace a databáze rizik

Struktura nabízeného úvěrového pojištění je konstruována tak, že umožňuje všem klientům bez rozdílu jejich velikosti, právní formy a výše obratu plné využití nabízených služeb.

Úvodní složitost a pestrost využití úvěrového pojištění však vyžaduje přímý kontakt s klientem. Proto je vyčleněn prodejní tým, který individuálně projednává nejvhodnější pojistné podmínky pro daného klienta. Stejná péče je tak věnována velkým i malým a středním podnikům.

Pro všechny klienty je k dispozici zdarma jednoduchá on-line komunikace prostřednictvím internetu, která umožňuje obsluhovat průběh pojištění pohledávek. Pro pojištěného nahrazuje tato forma komunikace „papírování“ především při vyřizování žádostí o pojistné krytí na konkrétní kupující (tzv. úvěrové limity) a nově i při měsíčním hlášení realizovaného obratu na kupující. Online je pro klienty přístupný nepřetržitě po dobu 24 hodin 365 dní v roce. V rámci členství v mezinárodním uskupení úvěrových pojišťoven a informačních agentur CreditAlliance, vedeném francouzskou pojišťovnou Coface, umožňuje KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. pro svoje klienty propojení vlastní databáze s databází skupiny Coface nazývanou Common Risk System.

Většina rozhodnutí o úvěrových limitech se opírá o informace o výši tzv. @ratingu v této databázi. Databáze obsahuje informace až o 44 milionech zahraničních subjektů.

 

CzechTrade – vládní agentura na podporu exportuwww.czechtrade.cz

Agentura CzechTrade již více jak 10 let doprovází svými informačními, asistenčními a poradenskými službami české vývozce na zahraniční trhy.

Hlavním přínosem nabízených služeb CzechTrade je usnadnění vstupu českých firem na mezinárodní trhy, včetně úspory jejich času a nákladů.

CzechTrade má 33 zahraničních kanceláří s působností v 35 zemích, které poskytují aktuální a ověřené informace z těchto teritorií, mapují obchodní příležitosti a nabízejí individuální asistenční služby pro váš úspěšný export.

 

BusinessInfo.cz – oficiální portál pro podnikání a exportwww.businessinfo.cz

Rubrika „Zahraniční obchod“ zde: - http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/zahranicni-obchod/1000435/

Obsahuje: teritoriální informace země, prioritní země pro export, exportní příležitosti, nestátní podpora exportu, právní prostředí a regulace, státní podpora exportu, export služeb, zahraniční investiční příležitosti, manuál exportéra, rozvojová spolupráce.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2021 »
« duben »
  Po Út St Čt So Ne
13       1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30    

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.