Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Poslanecká sněmovna bude projednávat balíček daňových zákonů

Poslanecká sněmovna bude 7. května 2013 projednávat návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého hmotného práva a dalších souvisejících změnách, který byl 17. dubna 2013 schválen vládou. Předpokládané nabytí účinnosti zákona je odvozeno od nabytí účinnosti rekodifikace soukromého práva hmotného, tedy od 1. ledna 2014. Tento balíček noveluje celou řadu daňových zákonů, a to zejména

zákon o dani z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, daňový řád, zákon o dani silniční, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o spotřebních daních, zákon o povinném značení lihu a zákon o stabilizaci veřejného rozpočtu – energetické daně. 

Návrh zákona obsahuje zejména terminologické změny související s rekodifikací soukromého hmotného práva. Nicméně, návrh zákona nově upravuje z oblasti daně z příjmů: 

 • osvobození podílů na zisku a obdobných příjmů pro příjemce fyzické i právnické osoby, přičemž toto osvobození nelze uplatnit na příjem plynoucí od poplatníka, který ve státě, ve kterém je daňovým rezidentem nepodléhá dani obdobné dani z příjmů právnických osob nebo takovéto dani podléhá, ale její sazba je nižší než 5 %;
 • sjednocení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů z 6 měsíců / 5 let na 3 roky. Časový test pro osvobození příjmů z převodu obchodních podílů nadále zůstává 5 let;
 • od daně jsou dále osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, pokud jejich úhrn u jednoho poplatníka – fyzické osoby - nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100.000 Kč;
 • zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám;
 • i nadále zůstává zachována nyní platná sazba daně pro základní investiční fond, která činí 5 % ze základu daně sníženého o položky odčitatelné od základu daně, definici základního investičního fondu, kterým je dle aktuálního znění návrhu zákona:
  • investiční fond, tak jak ho definuje zákon o investičních společnostech a investičních fondech;
  • podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem;
  • zahraniční investiční fond srovnatelný s investičním fondem dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech za podmínek blíže specifikovaných;

současný 5% daňový režim FKI by tedy měl být i po této novele zachován, přičemž budou akcionáři moci uplatnit osvobození podílů na zisku podle prvního bodu; 

 • zvýšená podpora výzkumu a vývoje rozšířením o odpočet od základu daně také v případě pořízení výsledků výzkumu a vývoje od výzkumných organizací a meziročního přírůstku;
 • zvýšení limitu pro osvobození příležitostných příjmů od daně z příjmů z 20.000 Kč na 30.000 Kč;
 • zvýšení limitu uplatnění srážkové daně (15 %) u příjmů plynoucí z dohody o provedení práce ze současných 5.000 Kč na 10.000 Kč pokud zároveň poplatník nepodepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků;
 • zvýšení limitu pro uplatnění odpočtu poskytnutých darů na veřejně prospěšné účely u fyzických osob ze současných 10 % na 15 %;
 • integraci daně dědické a daně darovací do zákona o dani z příjmů, přičemž zůstávají zachovány stávající podmínky pro osvobození od daně dědické i darovací;
 • novou definici finančního leasingu.

Vláda 17. dubna 2013 také schválila návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. V souvislosti s přijetím tohoto zákona dojde ke zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a daň z převodu nemovitostí bude upravena jako daň z nabytí nemovitých věcí samostatně, novým zákonem. Účinnost zákon o dani z nabytí nemovitých věcí je stanovena na 1. ledna 2014.

Tento zákon reaguje na nové vymezení nemovitých věcí v občanském zákoníku prostřednictvím vymezení předmětu daně a zavádí zdanění vkladů nemovitostí do společností. Přináší také zásadní změnu v osobě poplatníka této daně, jímž má být nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.

Rekodifikace soukromého práva zavádí kromě terminologických změn také změny věcné, jedná se zejména o:

 • svěřenecký fond – nový právní institut, který je entitou bez právní subjektivity;
 • nové vymezení pojmu nemovitá věc – např. stavba se stává součást pozemku, zavedení institutu práva stavby atd.
 • věc v právním smyslu – současné vymezení věci se mění;
 • zrušení rozlišení běžného a vkladového účtu – současné daňové právo dává těmto smluvním typům odlišný daňový režim;
 • kmenový list u společnosti s ručením omezeným – podíl ve společnosti s ručením omezeným může být nově vyjádřen cenným papírem;
 • zaknihované cenné papíry – reakce na nové rozlišování mezi cennými papíry a zaknihovanými cennými papíry;
 • statut veřejné prospěšnosti.

O průběhu legislativního procesu týkajícího se zmíněných návrhů zákonů Vás budeme i nadále průběžně informovat.

Zdroj: BDO Tax, duben 2013


Nahoru

Kalendář akcí

« 2021 »
« leden »
  Po Út St Čt So Ne
53         1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.