Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Opožděné platby

Pro veřejný i soukromý sektor byla stanoveny splatnosti faktur. Problematiku opožděných plateb řeší mj. připravovaná novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Novela zejména zkracuje lhůtu splatnosti faktur v případě, že odběratelem je veřejný sektor, a to na 30 dnů. Text zákona schválený Poslaneckou sněmovnou řeší tuto problematiku v následujících ustanovení § 340 a 340a z nichž vyjímáme:

Povinnost dlužníka zaplatit do 30 dnů cenu za dodávku zboží nebo poskytnutí služeb do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy, i bez výzvy k plnění.

Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. (Novela zavádí nový termín „hrubá nespravedlnost“, přičemž je třeba vycházet z textu směrnice – konkrétních okolností a demonstrativní výčet).

Je-li dlužníkem veřejný zadavatel, dobu splatnosti delší než 30 dní lze ujednat jen tehdy, pokud je to odůvodněno povahou závazku a doba splatnosti nepřesahuje 60 dnů, přičemž den doručení faktury nebo jiné výzvy obdobné povahy nesmí být předmětem smluvního ujednání.

Dále novela upravuje otázku úroků z prodlení a úhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky:

㤠343a

Dohoda o době plnění odchylující se od § 340 odst. 4 až 6 a dohoda o výši úroku z prodlení, je-li vůči věřiteli hrubě nespravedlivá, je neplatná. Dovolat se její neplatnosti může i právnická osoba založená s  cílem hájit zájmy podnikatelů.

§ 343b

1.                Platí, že dohoda vylučující úrok z prodlení je hrubě nespravedlivá.

2.                Má se za to, že dohoda, která vylučuje náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, je hrubě nespravedlivá.

6.                V § 369 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Věřitel má vedle úroků z prodlení nárok na úhradu minimální výše nákladů spojených s uplatněním své pohledávky v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády.“

Počítá se automaticky s úrokem 8 % přičteným k úroku stanovenému Repo sazbou ČNB a rovněž s náklady spojenými s uplatněním své pohledávky, přičemž minimální výše kompenzace je 1 200,- Kč (ekvivalent 40 Eur stanovených směrnicí). Jedná se o příslušenství pohledávky.

Vzhledem k tomu, že termín platby se odvíjí od data přijetí faktury, doporučuje se pro snadnější dokazování termínu doručení faktury použít i elektronicky zasílaných faktur.

 

Připravovaná novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zejména zamezení opožděným platbám, byla vrácena 2. 5. 2013 Senátem PČR s pozměňovacím návrhem.

Senát navrhuje následující doplnění, které se týká zdravotnictví a prodlužuje lhůtu splatnosti na 60 dnů:

„Je-li veřejný zadavatel poskytovatelem zdravotních služeb, platí, že povaha smluvního závazku vždy odůvodňuje prodloužení doby splatnosti podle odstavce 6 až na 60 dnů.“

Konečné znění zákona a jeho účinnost se předpokládá v letních měsících.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.