Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Novinky v pracovnělékařské péči od 1. dubna 2013

Dne 1.dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který v hlavě čtvrté upravil posudkovou péči, pracovnělékařské služby a posuzování nemocí z povolání. Nahradil tak starou úpravu dle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a směrnice ministerstva zdravotnictví 49/1967, které ruší.

Podle přechodných ustanovení  (tzv. generální pardon) a stanoviska MZ a MPSV z 29.3.2012 bylo možno do 31. 3. 2013 postupovat podle dosavadních právních předpisů o poskytování závodní preventivní péče.  Hrazení pracovnělékařských služeb se však od 1. 4. 2012 řídilo novým zákonem.

Zákon č. 47/2013 Sb. pak s účinností k 1.4.2013 zrušil kontroverzní povinnost vstupních prohlídek u dohod mimo pracovní poměr, má-li osoba ucházející se o zaměstnání být zařazena k práci, která není prací rizikovou, tedy nejčastěji půjde o práci v kategorii 1.

Podnikatelskou veřejností očekávaná vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách, která stanoví obsah pracovnělékařských služeb a organizaci a rozsah pracovnělékařských služeb a dokumentace o pracovnělékařských službách, tedy i rozsah a četnost lékařských prohlídek, vyšla s účinností od 3.4.2013.

 

Co je tedy obsahem  pracovnělékařských služeb podle nové právní úpravy?

 • Hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců a osob ucházejících se o zaměstnání
 • Školení v poskytování první pomoci
 • Poradenství
 • Dohled na pracovištích a nad výkonem práce nejméně 1 x ročně. Jedná-li se o pracoviště, kde jsou práce řazeny pouze v kategorii I, stačí 1x za 2 roky.

Časový rozsah pro poradenství a dohled je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky na 1 pracovní místo za rok takto:

 • 10 minut u kategorie I
 • 20 minut u kategorie II
 • 40 minut u kategorie III a IV

 

Rozsah a četnost lékařských prohlídek:


   1. Vstupní – před vznikem pracovněprávního vztahu  nebo při převedení zaměstnance na jiný druh práce. Rozsah prohlídky je stanoven na 40 minut u kategorie I. a II.nerizikové, 60 minut u kategorií 


   2. Periodická – v intervalu podle kategorie práce, resp. věku – tzn.

o    I. 1x za 6 let, 1x za 4 roky u 50+

o    II. 1x za 4 roky, 1x za 2 roky u 50+

o    II. riziková a III. 1x za 2 roky

o    IV. 1x za rok

(dosud bylo 1x za 5 let, resp. za 3 roky u 50+ a u rizikových pracípodle rozhodnutí KHS)

Rozsah prohlídky je stanoven na 30 minut u kategorie I, 40 minut ukategorií dalších

U periodických prohlídek zaměstnanců pracujících na základě dohodmimo pracovní poměr platí, že jsou povinné tam, kde je povinnávstupní prohlídka.


  3. Mimořádná – pokud má zaměstnavatel pochybnost o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, tj. má důvodný předpoklad, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci, má nově právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku. Tato prohlídka se může konat taky na podnět orgánu ochrany veřejného zdraví nebo na žádost zaměstnance. Rozsah prohlídky je stanoven na 30 minut .


   4.  Výstupní – při skončení pracovněprávního vztahu, pokud lze u vykonávané práce předpokládat dopad na zdravotní stav, nebo před převedením na jinou práci, platí od kategorie II. Lékař vydává potvrzení nikoli posudek. Rozsah prohlídky je stanoven na 30 minut u kategorie II, 40 minut u kategorií dalších.


  5. Následná – po skončení rizikové práce nebo když to stanoví orgán ochrany veřejného zdraví.

 

Obsah prohlídek je stanoven v příloze č. 2 prováděcí vyhlášky a skládá se ze základního vyšetření a dalších odborných vyšetření podle rizikových faktorů.

 

Žádost o provedení prohlídky má stanoveny tyto povinné náležitosti:

 • Údaje o zaměstnavateli
 • Údaje o zaměstnanci
 • Pracovní zařazení
 • Druh práce, režim práce, zdravotní a bezpečnostní rizika
 • Druh požadované prohlídky
 • Důvod požadované prohlídky

 

Lékařský posudek kromě náležitostí dle vyhlášky o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb. musí obsahovat:

 • Údaje o zaměstnavateli
 • Údaje o zaměstnanci
 • Pracovní zařazení
 • Druh práce, režim práce, zdravotní a bezpečnostní rizika
 • Posudkový závěr
 • Termín provedení mimořádné prohlídky

Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.