Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Nová rizika švarcsystému – připravované kontroly Státního úřadu inspekce práce

V současné době se opět stává ožehavým tématem tzv. švarcsystém, tedy systém "najímání zaměstnanců na živnostenský list", který zavedl v 90. letech 20. století podnikatel Miroslav Švarc (název tohoto způsobu zaměstnávání tak není odvozen od německého schwarz). V praxi se tento systém využívá, jelikož pro společnosti i živnostníky (OSVČ) nabízí nižší odvody i daně než klasický pracovní poměr.

Od 1.1.2012 však platí bezvýjimečný zákaz švarcsystému  - důvodem tohoto přístupu je snaha zvýšit příjmy státu právě v oblasti daní z příjmů a povinných odvodů. Druhým důvodem je, že švarcsystém představuje relativně velká rizika pro živnostníka, který mimo jiné není pojištěn proti případnému "pracovnímu" úrazu.

Co je švarcsystém

V současnosti švarcsystém není popsán v žádném zákoně, pouze zákoník práce od roku 2007 stanoví, že závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu (na základě pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práci či dohody o pracovní činnosti). Švarcsystémem se tedy rozumí výkon závislé práce živnostníky, kteří vystupují formálně jako samostatní podnikatelé (subdodavatelé jiné společnosti, která si jejich služby objedná).

Přestože již nyní není švarcsystém v souladu se zákonem, v praxi se vyskytuje a víceméně toleruje. Nově však je výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah posuzován jako nelegální práce.

Jaký je rozdíl mezi závislou prací a podnikáním

Pro správné rozlišení co je závislou prací zaměstnance a co je podnikáním živnostníka je nutné se zaměřit na zásadní odlišnosti, které se pokusíme nyní nastínit.

V pracovním poměru jde o vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance a práce je konaná dle pokynů zaměstnavatele, tudíž je jasné, že v případě podnikání nemá být živnostníkova práce organizována ani řízena jinou společností (respektive jejími vedoucími zaměstnanci). Na živnostníkovi by v zásadě mělo být ponecháno, jak si práci zorganizuje, přičemž společnost odebírá až výsledek jeho práce.

Zaměstnanec pracuje jménem zaměstnavatele, živnostník naopak musí jednat svým jménem, tedy by např. měl mít vlastní vizitky, nevykonávat práci v oblečení s logem jiné společnosti apod.

Živnostník musí plně odpovídat za svoji práci a její výsledky a také za veškeré způsobené škody související s poskytovanými službami, a to podle přísných pravidel obchodního zákoníku. Naopak zaměstnanec pracuje na odpovědnost zaměstnavatele a jeho následná odpovědnost vůči zaměstnavateli je limitována pravidly zákoníku práce.

V práci podle zákoníku práce se dále vyžaduje, aby zaměstnanec konal práci osobně. Živnostník má naopak obecně možnost se dát zastoupit jinou osobou, např. subdodavatelem nebo svým zaměstnancem.

V praxi je situace pochopitelně složitější a existují hraniční případy, u kterých se nedá jednoznačně říci, zdali se jedná o závislou práci nebo podnikání. Pak přichází na řadu posouzení řady dílčích hledisek, ze kterých lze dovodit, že se spíše jedná o závislou práci. Mezi taková hlediska může patřit např. práce v pracovní době rozvržené společností (zaměstnavatelem), používání nářadí a ochranných pomůcek dodaných společností (zaměstnavatelem), výkon činnosti v prostorách společnosti (zaměstnavatele), fakturování fixní měsíční odměny nebo i poskytování odměny za odpracované hodiny (evidované společností).

Postih za švarcsystém

Od 1. ledna 2012 kontrolují výkon nelegální práce – vedle švarcsystému jde i o nelegální zaměstnávání cizinců bez příslušných povolení – oblastní inspektoráty Státního úřadu inspekce práce. Z vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyplývá, že prakticky všichni kontroloři budou zaměřeni právě na nelegální práci (mají být omezeny dokonce i kontroly iniciované stížnostmi zaměstnanců na jednání jejich zaměstnavatelů).

Hlavní hrozbou při zjištění švarcsystému je uložení vysokých pokut ze strany inspektorátů práce. Společnosti najímající živnostníky na závislou práci hrozí pokuta v rozmezí 250.000 Kč až 10.000.000 Kč (stanovení minimální pokuty je velkou novinkou ve správním trestání). Samotným živnostníkům pak hrozí pokuta 100.000 Kč (dolní hranice není určena, může tedy začínat na velmi nízkých částkách). Uložení pokut hrozí pouze pro případy švarcsystému, ke kterým dojde po 1.1.2012.

V oblasti daní a odvodů hrozí společnostem doměření daně z příjmů fyzických osob a dále také teoreticky doměření pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Finanční úřad, správa sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovna mohou odměnu vyplácenou živnostníkovi považovat za čistou mzdu zaměstnance a doměřit daně a odvody. To sebou nese i riziko penále za neodvedenou daň a pojistné, resp. úroky z prodlení. Zároveň pokud si živnostník účtoval DPH, hrozí společnosti postih za neoprávněné uplatnění nároku na odpočet DPH. Na straně živnostníka nejsou v této oblasti bezprostřední rizika, neboť povinným subjektem je vždy společnost. Naopak, živnostník může při potvrzení švarcsystému ze strany příslušných institucí požadovat vrácení jím zaplacených daní a odvodů. Nicméně nelze vyloučit, že společnost následně uspěje s požadavkem na uhrazení zaměstnaneckých daní a odvodů ze strany živnostníka-zaměstnance.

Pro úplnost dodáváme, že švarcsystém není a nebude nadále trestným činem. V některých případech by se však mohlo jednat o trestný čin neodvedení daně a veřejnoprávního pojistného.

Průběh kontroly a obrana před postihem

Na pracoviště společnosti se může i bez předchozího ohlášení dostavit inspektor práce, který má při kontrole právo požadovat doklad totožnosti od všech osob vyskytujících se na pracovišti kontrolované společnosti. Dále bude po všech požadovat, aby prokázali, na základě čeho pracují. To mohou učinit např. předložením kopie pracovní smlouvy, průkazky zaměstnavatele, v případě živnostníka kopií smlouvy o spolupráci či objednávky určitých služeb. O výsledcích kontroly inspektor sepíše protokol.

Při zjištění švarcsystému musí inspekce práce zahájit správní řízení o uložení pokuty. V této fázi je na společnosti, případně i živnostníkovi, aby sdělili všechny skutečnosti a předložili veškeré doklady, které prokazují, že se v jejich případě o švarcsystém nejedná. Mezi argumenty by neměly chybět podklady dokazující základní rozdíly mezi závislou prací a podnikáním (které nastiňujeme výše). SÚIP po zhodnocení všech skutečností může vydat správní rozhodnutí o uložení pokuty. Proti uložení pokuty je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí.

Shrnutí

Je zřejmé, že Ministerstvu práce a sociálních věcí se v legislativní oblasti podařilo prosadit opatření, které jednoznačně omezuje svobodnou volbu společností a fyzických osob na to, zda chtějí mezi sebou mít vztah pracovní anebo obchodní. Dále je zřejmé, že za účelem prosazení těchto opatření budou následovat rozsáhlé kontroly všech dotčených institucí, které budou patrně zaměřeny hlavně na společnosti najímající živnostníky, nelze ale vyloučit i postih samotných živnostníků.

Doporučujeme proto všem společnostem a živnostníkům, aby své vzájemné vztahy zrevidovali a případně provedli změnu smluv, aby se o švarcsystém nejednalo. Nemůžeme ani vyloučit, že jediným jistým opatřením bude nahrazení švarcsystému pracovněprávním vztahem. Důležité je také řádné uchování a archivace všech dokumentů, které mohou být nápomocny při případné kontrole či řízení o uložení pokuty.

Praha, 27.2.2012

AMSP ČR, Praha, 20.12.2011

K tomuto je třeba dodat, že se AMSP ČR ozývají firmy i živnostníci, kteří poukazují na nejasnost pravidel pro uzavírání vzájemných obchodních vztahů OSVČ a firem. I přes ujišťování úředníků Státního úřadu inspekce práce , že činnost tohoto úřadu je především v prevenci, není možno od pracovníků tohoto úřadu v rámci poradenských služeb získat potřebné informace. Na otázku „Jak budou prováděny kontroly“ bylo sděleno, že názor si bude možno udělat až po případných soudních rozhodnutích …

 

Stav je věcně i morálně neúnosný a dle názoru firem vytváří šikanózní prostředí. V úvahu je třeba také vzít průměrné výdělky těchto OSVČ a výši sankcí. Firmy i OSVČ žádají o standardní stanovení věcných a právních mantinelů jak pro OSVČ,tak pro firmy i pro pracovníky Státního úřadu inspekce práce.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.