Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Jaké je využití pomoci z OPPI a očekávaná absorpční kapacita firem?

Na základě zadání Řídícího orgánu Operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) provedla naše asociace dotazníkové šetření mezi malými a středními podniky (MSP) ohledně využití pomoci z OPPI. Cílem této evaluační studie bylo získání zpětné vazby ze strany firem pro potvrzení jejich absorpční kapacity jako příjemců podpory ze strukturálních fondů EU, námětů na zaměření věcných priorit MSP pro nové programovací období kohezní politiky EU 2014—2020 a návrhů na administrativní zjednodušení. Jak se vyjádřilo 585 respondentů?

Shrnutí

Více jak 4/5 dotázaných si myslí, že programy podporující rozvoj podnikání a inovací mají smysl. V případě účastníků OPPI 2007-2013 souhlas dosahuje dokonce 94 % (77 % rozhodně mají smysl, 17 % spíše mají smysl). Na otázku, zda by se tohoto programu účastnili i v programovacím období 2014-2020, odpovědělo kladně 90 % účastníků OPPI 2007-2013. V případě subjektů, jež se OPPI 2007-2013 neúčastnily, projevilo zájem o účast v nadcházejícím programovacím období necelých 60 % respondentů.

Ti, kteří by neměli zájem se programu 2014-2020 účastnit, mezi hlavními důvody své neúčasti uváděli: Nezájem či Nevhodnost programu pro povahu jejich firmy/podnikání (44 %). Tyto faktory jejich neúčasti v operačním programu nelze z objektivních důvodů nijak eliminovat, prvním důvodem neúčasti, který je možné minimalizovat, se pak ukázala Složitost procesu a vysoká administrativní zátěž (8 %).

Naopak respondenti, kteří by měli o účast v programu během příštího programovacího období zájem, byli dotazování, zda znají výši finančních požadavků projektů, jež by do programu přihlásili. 57 % respondentů tuto částku zatím neumí konkrétně specifikovat, ovšem zbytek (43 %) tak učinit umí. Jedna čtvrtina projektů by se vešla do 3 mil. Kč, mezi 3 mil. a 10 mil. Kč by se dostala jedna třetina projektů. Shodně, kolem 20 % projektů, by se nacházelo v intervalech 10 mil. – 20 mil. Kč a nad 20 mil. Kč. Průměrná částka za všechny subjekty pak činila lehce přes 19 miliónů korun. Průměrná požadovaná částka v případě subjektů, jež se programu účastnily v období 2007-2013, byla oproti průměrné částce neúčastníků více jak dvakrát vyšší (23 mil.Kč vs. 9 mil.Kč).

Pro získání odhadu celkové absorpční kapacity MSP, je třeba vzít v úvahu data pouze z reprezentativní databáze MSP (N=313). Dále data očistit o mikrofirmy do 10 zaměstnanců. Spočítat průměrnou výši požadované dotace včetně konfidenčních intervalů na 95 % hladině významnosti. Tyto hodnoty se pronásobí procentem subjektů, které uvedly, že by se OPPI v následujícím programovacím období určitě zúčastnily (opět očištěno o výběrovou chybu na 95 % hladině významnosti) a nakonec pronásobeny celkovým počtem malých a středních podniků v ČR (58 650 – dle ČSÚ 2010/08). Tímto způsobem je extrahována dolní hranice: 210,294 mld. Kč a horní hranice: 512,578 mld. Kč absorpční kapacity MSP. Výpočet odhadu nezohledňuje kvalitu jednotlivých projektů a možnou nízkou obeznámenost jednotlivých subjektů s operačním programem, a proto výsledný odhad především naznačuje ideální potenciál, kterého v reálném prostředí pravděpodobně nebude dosaženo v plném rozsahu.

Náměty na zaměření věcných priorit v programovacím období 2014-2020

Na otázky, „Jakým směrem by měla být podpora orientovaná v příštím období? Jaký druh podpory by měl být podnikatelům nabídnut?“ se z nabídnutých možností na prvních třech místech umístily následující témata v následujícím pořadí: Zavedení nových technologií, Zvýšení konkurenceschopnosti a Rozšíření výroby. Nejméně požadovaným tématem podpory se naopak stala Internacionalizace podniku a její služby. Z těchto výsledků je patrné, že podnikatelé silně požadují podporu v oblasti výroby a technologické vybavenosti, tedy oblastí, které obecně mají vliv na jejich konkurenceschopnost.

Všechna témata měla vyšší podporu od firem, které se OPPI 2007-2013 účastnily. Nejvýraznější rozdíl byl pak u témat Průmyslový výzkum a inovace, Zavedení nových technologií, Rozšíření výroby a Zvýšení konkurenceschopnosti. Tato skutečnost souvisí s vyšším podílem firem z oboru činnosti výroba, v OPPI 2007-2013, tudíž se logicky více soustředí právě na témata podpory týkajících se tohoto oboru.

Návrhy MSP na zjednodušení a zlepšení činnosti operačních programů

Přestože naprostá většina (83 %) účastníků OPPI 2007-2013 je se svou účastí v programu spokojena (45 % velmi spokojen/a, 38 % spíše spokojen/a), existují dílčí fáze procesu žádosti o účast v OPPI, které skrývají prostor pro zlepšení činnosti celého programu. Například s Formou a rychlostí proplácení dotace projevilo nespokojenost (známka 4 a 5) 21 % respondentů. Druhou nejvyšší nespokojenost (17 %) projevili respondenti s fází Období od podání žádosti do podpisu podmínek o poskytnutí dotace.

Jako úpravy, které by měly největší přínos pro spokojenost podnikatelů, respondenti označili Zrychlení celého procesu, Zjednodušit administrativu v průběhu celého projektu a Zjednodušit přípravnou fázi (projektová žádost). Všechny tyto úpravy hodnotili respondenti jedničkou (největší přínos) ve více jak 60 %.

U otázky na organizaci operačního programu poměrně vysoké procento respondentů nemá názor (25 % účastníků, resp. 53 % neúčastníků OPPI 2007-2013). U zbytku respondentů, kteří názor mají, dvojnásobně převládá podpora jednotného centralizovaného programu oproti možnosti více decentralizovaných programů podpory podnikání.

 

Detailní závěry z provedeného dotazníkového šetření


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.