Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Investiční podpora sociální ekonomiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prodloužilo lhůtu pro podávání projektových žádostí v 8. výzvě Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, která je financovaná ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.

Výzva je zaměřena na oblast intervence 3.1 c) investiční podporu sociální ekonomiky. Je určena pro podnikatele (fyzické osoby, nestátní neziskové organizace a podnikatelské subjekty), jejichž místo provozovny sociálního podniku (tj. místo realizace projektu) je mimo území hlavního města Prahy. Po splnění pravidel výzvy je možné žádat o dotaci na investiční výdaje.

Poskytnutá dotace může být v hodnotě od 300.000,- Kč do 4.901.800,- Kč a lze ji použít na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku a výdaje na nákup služeb související s pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a DPH. Žadatel obdrží téměř veškeré finanční zdroje, finanční spoluúčast na všem pořízeném z dotace je 20 %.

Shrnutí základních podmínek pro podání projektové žádosti do této výzvy:

  1. Mám či budu mít sídlo v ČR a plánuji založit novou firmu nebo novou živnost (nový obor činnosti) v již existující firmě, která bude realizovat své aktivity (mít svou provozovnu) mimo region hlavního města Prahy avšak v České republice.
  2. Tuto novou firmu nebo novou živnost (nový obor činnosti) v již existující firmě zrealizuji do 2 let (24 měsíců) a můžu zahájit činnosti související s projektem před podáním žádosti, realizace projektu nesmí však být ukončena před schválením Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
  3. Právní forma podnikání je fyzická osoba (OSVČ) nebo společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, družstvo, veřejná obchodní společnost a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů nebo nestátní neziskové organizace, a to obecně prospěšná společnost a evidovaná (církevní) právnická osoba.
  4. A v této firmě přijmu nové zaměstnance z cílové skupiny, což jsou osoby ze znevýhodněných sociálních skupin (např. zdravotně postižení – blíže jsou tyto skupiny definovány ve výzvě).
  5. Vytvořím nové pracovní místo pro osoby ze znevýhodněných sociálních skupin. Těchto zaměstnanců musí být minimálně 40 % z celkového počtu a to po dobu 5ti let.
  6. Plánuji, že zaměstnanci se budou účastnit pravidelných porad. Tím lze splnit i podmínku zapojení pracovníků do rozhodování.
  7. Provozuji ekonomickou aktivitu, která generuje zisk, a ze které bude financován podnik (tj. podnik je soběstačný z vlastních příjmů).
  8. Minimálně 50 % zisku je znovu reinvestováno do rozvoje podniku (nikoliv vyplacení ve formě podílů či výnosu akcií).
  9. Firma plánuje využívat místní zdroje nebo pomáhá uspokojovat místní potřeby či bude zaměřena na region, ve kterém působí nebo přispívá k místnímu rozvoji.

Bližší informace o podmínkách jsou zde: http://www.mpsv.cz/cs/11137

 

 

Základním smyslem sociálního podniku je provozováním soustavné ekonomické aktivity prospívající společnosti a/nebo místní komunitě. Přičemž případný zisk z této ekonomické aktivity musí být min. z 51 % použit pro rozvoj sociálního podniku a/nebo naplňování jeho obecně prospěšných cílů, nikoli pro přerozdělování zakladatelům/ podílníkům/ společníkům/ akcionářům. Sociální podnik je nezávislý na veřejných či soukromých institucích a tím i nese ekonomická rizika.

V sociálním podniku musí z celkového počtu zaměstnanců pocházet min. 40% zaměstnanců z cílových skupin. Tito zaměstnanci musí mít se žadatelem uzavřený pracovně právní vztah a daný podíl zaměstnanců sociálního podniku musí být zachován po dobu 5 let od doby ukončení projektu (tj. po dobu udržitelnosti projektu).

Sociální podnik je zpravidla orientován lokálně nebo regionálně, tzn. uspokojuje místní potřeby a využívá místní zdroje, vstupuje do místních iniciativ a partnerství a přispívá místnímu rozvoji znevýhodněných oblastí např. formou zaměstnáním osob ze znevýhodněné cílové skupiny.

Podnik dodržuje etické principy včetně principu rovných příležitostí. Podpořené činnosti by měly být svým způsobem inovativní, což znamená, že by měly nabízet nové služby, zboží či výrobky nebo může být zavedena nová kvalita či nové metody práce nebo realizace projektu otevřít nový trh nebo zajistit nové surovinové zdroje či reorganizovat oblasti aktivit.

Kdo jsou cílové skupiny, které musí být zaměstnány? Jedná se o osoby se zdravotním postižením, mládež a mladí dospělí opouštějící ústavní zařízení, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby pečující o osobu blízkou, osoby které jsou dlouhodobě nezaměstnané a jsou déle než 1 rok vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody oběti trestné činnosti, osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách které úspěšně ukončily minimálně 3 měsíční ambulantní či pobytovou léčbu nebo prokazatelně poslední 3 měsíce souvisle abstinují a další nespecifikované sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby, které byly či jsou uživateli registrované sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podpořené podniky v praxi: Mezi již podpořenými projekty jsou projekty zaměřené na založení nového podniku nebo rozšíření stávajícího podniku, přičemž dochází k zaměstnání osob z cílových skupin. Podniky jsou zaměřené na využití lokálních surovin, dodavatelů a podmínek. Jedná se např. o průmyslové podniky (např. zpracování a prodej masa a masných výrobků, výroba PET lahví), úklidové, dřevařské, kultivační, lesnické firmy či podnik na zpracování ovoce a bylin. Mezi podpořenými projekty jsou často také kavárny, restaurace, cukrárny nebo penziony.“

logo.jpg


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« únor »
  Po Út St Čt So Ne
5           1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28 29  

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.