Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Etický kodex

Kodex.jpg

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR si klade za cíl spolu s obhajobou a prosazováním zájmů malých a středních podniků, živnostníků a jejich organizací přispět k tomu, aby veškerá její činnost i činnost jejích členů byla nejen v souladu s právem, jehož dodržování chápe jako základní povinnost svou i svých členů, ale i v souladu s obecně uznávanými etickými zásadami podnikání, zejména s normou „CODES OF CONDUCT“ přijatou UEAPME - Evropskou asociací řemesel, malých a středních podniků se sídlem v Bruselu.

Cílem etického kodexu AMSP ČR je deklarovat vůli jejích členů dodržovat tuto normu chování nejen při jednání mezi členy, ale i v jejich denní praxi a vztazích s ostatními subjekty vytvářejícími podnikatelské prostředí, a přispět tak ke kultivaci podnikatelského prostředí a prohlubování transparentnosti a partnerství.

Etický kodex  AMSP ČR se její členové zavazují dodržovat nejen ve vztazích mezi sebou, ale i ve vztazích se svými obchodními partnery. Etický kodex AMSP ČR je morálním závazkem každého jejího člena.

 

Členové AMSP ČR se zavazují řídit těmito pravidly chování:

 

V oblasti vytváření příznivého podnikatelského prostředí

 • v obchodní soutěži jednat svobodně v mezích mezinárodně uznávaných pravidel poctivého obchodu,
 • svými postoji a chováním v obchodních vztazích vytvářet atmosféru důvěry a korektnosti,
 • distancovat se od jakéhokoli poskytování výhod nebo odměn potenciálním zákazníkům, veřejným orgánům, veřejným zařízením nebo jiným zástupcům takovýchto orgánů, které nejsou v souladu se zákony nebo s dobrými obchodními mravy.
   

V oblasti naplňování požadavků právního řádu jako minima etiky

 • považovat dodržování zákona za základní předpoklad vytváření příznivého podnikatelského prostředí;
 • vytvářet image svých organizací a svého podnikání na odpovědnosti, důvěryhodnosti, spolehlivosti a zákonném jednání;
 • důsledně plnit uzavřené smlouvy, ujednání a závazky;
 • považovat platební morálku za osu obchodních vztahů a základ zdravého podnikatelského prostředí.
   

V kvalitě produkce a environmentálním dosahování cílů

 • vyvíjet a nabízet výrobky a služby v požadované jakosti, bezpečnosti a šetrné k životnímu prostředí a zdraví;
 • provádět politiku plynulého zlepšování všech opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí s cílem dosahovat příznivějších parametrů než stanoví platné právní normy;
 • dosahovat prosperity na principech udržitelného rozvoje a podporovat preventivní přístup k ochraně životního prostředí;
 • poskytovat maximální záruky za kvalitu svých výrobků a služeb.
   

Ve vztahu k akcionářům a společníkům

 • zacházet spravedlivě se všemi akcionáři, společníky a členy, včetně minoritních, pěstovat s nimi dobré vztahy a chránit jejich práva;
 • při řízení společností důsledně aplikovat principy otevřenosti, poctivosti a odpovědnosti a Kodex správy a řízení společností založený na principech OECD;
 • jednat otevřeně a poskytovat veškeré relevantní informace užitečné pro své členy a partnery, včetně finanční situace, výkonnosti, vlastnictví a řízení společnosti. 
   

Ve vztahu k zaměstnancům

 • dbát na důstojné zaměstnavatelské klima, úctu k zaměstnancům, na jejich informovanost, spravedlivé odměňování, zvyšování kvalifikace, bezpečnost a hygienu práce;
 • dbát na důstojné zaměstnanecké prostředí, nepřipouštět jakoukoliv diskriminaci odporující právu a mezilidským vztahům;
 • uznávat shromáždění zaměstnanců a respektovat jejich právo na kolektivní vyjednávání;
 • podporovat racionální zlepšování životního a pracovního prostředí zaměstnanců firmy;
 • vést své zaměstnance k čestnému jednání, slušnosti a osobní zodpovědnosti.
   

V oblasti protikorupčních opatření

 • aktivně vystupovat proti korupci všech forem, včetně úplatků a vydírání;
 • poskytovat vzdělávání zaměstnancům v oblasti podnikatelské etiky a protikorupčních opatření;
 • uplatňovat ochranu oznamovatelů korupčního jednání a pozitivní motivování zaměstnanců v odhalování korupčního chování ve společnosti.

 

AMSP ČR, Praha, 13. 11. 2014 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« říjen »
  Po Út St Čt So Ne
40       1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.