Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


AMSP ČR jednala s premiérem: Podpora středních firem velmi dobrá, živnostníci pod tlakem

Praha, 5.2.2015. Představitelé Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) dnes zhodnotili na pravidelném setkání s předsedou vlády naplňování tzv. Jízdního řádu podpory malých a středních podniků (MSP) a vyplývající Desatero úkolů pro jednotlivé resorty. Jedná se o hlavní tuzemskou koncepci připravenou Asociací a mapující hlavní problematiku malých a středních firem v ČR, která navazuje na tzv. Small Business Act (SBA), klíčový evropský rámec podpory MSP.

AMSP ČR oceňuje, že vláda zatím naplňuje dohodnuté Desatero podpory MSP velmi dobře. Z deseti hlavních úkolů se osm z nich realizuje dle dohod mezi AMSP ČR a členy vlády. Po roce koaličního vládnutí je třeba vyzdvihnout, že se zlepšila komunikace vůči podnikatelskému prostředí, zejména vůči středně velkým podnikům, že jednotlivé resorty spolupracují se zástupci malých a středních podnikatelů a ve většině plní dohodnuté úkoly. Nejlepší spolupráce je s Ministerstvem financí, úřadem místopředsedy vlády pro výzkum, vývoj, inovace, dále s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj. Naopak za nedostatečnou považujeme spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Podpora středních a větších firem je na velmi dobré úrovni, slabá je naopak podpora nejmenších živnostníků, zejména osob samostatně výdělečně činných. Vůči této skupině podnikatelů začíná být patrná i negativní rétorika, prohlubující příkop mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a živnostníky.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček k tomu dodává: „Musím uznat, že vláda se snaží podpořit investiční, inovační i exportní aktivity firem. Ministři se snaží zapracovávat do zákonů naše požadavky, a pokud se neshodneme, je snaha hledat kompromisy. To dříve nebývalo běžné. Bohužel opačné je to vůči nejmenším podnikatelům. Začíná nebezpečná argumentace, založená na tom, že živnostníci vyřeší důchodovou díru, hospodaření zdravotních pojišťoven i rozpočtový deficit. Očekávám, že se těm nejmenším brzy přišijí i příčiny oteplování planety.  Je to škoda a zastiňuje to jinak velmi solidní práci vlády.“ 

Stav naplňování Desatera podpory MSP

1.    Stanovení jednotných dat účinnosti

Úkol se plní, na základě trvalé spolupráce AMSP ČR s MPO a důsledném vyžadování naplňování jednotných dat účinnosti od ostatních resortů se podařilo docílit historicky nejlepšího výsledku, a to, že 60 % všech stanovených změn pro podnikatele nastalo skutečně ve dvou termínech, a to k  1/7/2014 nebo k 1/1/2015.

2.    Úprava živnostenského zákona s ohledem na různorodost živností

AMSP ČR připravila po dohodě s klíčovými cechy a řemeslnými společenstvy návrhy dílčích změn v ŽZ, které byly projednány s MPO. V březnu 2015 je plánováno setkání vrcholových představitelů MPO se zástupci rozhodujících cechů, kde se budou všechny změny diskutovat, následně AMSP ČR připraví konečné znění změn zákona, které předloží MPO. Změny se týkají posílení bezpečnosti a kvality práce řemeslníků.

3.    Nový zákon o veřejných zakázkách

MMR v roce 2014 připravilo novelu zákona o VZ, na přelomu 2014/2015 potom bylo Ministerstvem pro místní rozvoj připraveno úplně nové znění zákona, které vstoupí v platnost nejdéle v 04/2016. AMSP ČR oceňuje rychlost jednání MMR a fakt, že všechny připomínky AMSP ČR byly do nového zákona zaneseny.

4.    Sjednocení institucionálních finančních nástrojů pod ČMZRB

Úkol má vysokou šanci být naplněn, dochází ke sjednocení názorů napříč resorty. MF, MPO a MMR připravila Analýzu nastavení efektivní implementace finančních nástrojů v České republice, která bude v nejbližších dnech předložena na jednání vlády. ČMZRB by se tak měla stát organizací, která spravuje všechny programy hospodářské politiky vlády užívající finanční nástroje, tj. úvěry, záruky, rizikový kapitál, zadávané všemi resorty a využívané nejen pro přímou podporu MSP, ale i inovací, bydlení, rozvoje regionů a obcí, rozvoje infrastruktury, ekologických projektů, energetické efektivnosti apod.

5.    Sjednocení řízení a podpory VVI

AMSP oceňuje zásadní změny vedoucí k přehlednému systému řízení výzkumu a inovací. RVVI začíná řešit koncepční záležitosti, ustupují operativní zájmy. Úřad místopředsedy vlády pro VVI předložil jasnou organizační strukturu koordinace, kontroly a vyhodnocování vědy, výzkumu a inovací, a to napříč resorty a státními agenturami. Vytváří se seriózní základ pro případné Ministerstvo pro vědu a výzkum. Za koncepční považujeme i fakt, že Rada vlády pro konkurenceschopnost bude navazovat na činnost Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

6.    Mlčení znamená souhlas

Zatím nejkontroverznější požadavek, přístup resortů je velmi obezřetný. Tento princip nicméně v legislativě již existuje – zákon o volném pohybu služeb č. 222/2009 Sb. a 223/2009 Sb., viz „oprávnění uplynutím lhůty“ – čili jde o důsledné aplikování v praxi, které AMSP ČR prioritně zajímá a bude důrazně vyžadovat rozšíření na další služby. Úkol se naplňuje pouze částečně.

7.    Změna insolvenčního zákona – možnost tzv. reorganizace i pro malé firmy

Po prvním projednání s ministerstvem spravedlnosti a nastavení předběžného harmonogramu rozpracování požadavku AMSP ČR, došlo k odmlčení ministerstva. V tomto bodě nedošlo k žádnému posunu, zástupci ministerstva komunikují nedostatečně. Pokud nedojde k vyšší aktivitě ministerstva, je splnění tohoto důležitého bodu, který reflektuje požadavky EU, ohroženo.

8.    Systémová podpora investic a vstřícná daňová politika

Ministerstvo financí naplnilo dohodu, že se se nezvýší daně. Je třeba ocenit, že se MF zaměřuje zejména na velké neplatiče. Zvýšené administrativní požadavky na podnikatele byly nakonec vyřešeny kompromisními dohodami, nová opatření se ze strany MF dále nepředpokládají. AMSP ČR uznala oprávněnost zavedení režimu elektronické evidence tržeb, současně ale definovala požadavky na segmenty, kterých se EET dotkne a na související aktivity podnikatelů. Dojednává se režim podpory nejmenších živnostníků, kterých se EET dotkne, a to ve formě daňových i jiných benefitů. Celková politika vlády vytváří solidní základ pro nezbytné oživení investičních aktivit, zejména u středních a větších společností, u živnostníků naopak vlivem rétoriky převládá investiční nejistota.

9.    Cílená podpora exportu MSP

Dochází k podstatnému oživení CzechTrade, který začíná připravovat pro MSP konkurenceschopné a poptávané produkty, převedení aktivit CzechTrade do původního režimu jedné agentury byl strategicky správný krok.  Pozitivně hodnotíme operativní spolupráci MZV a MPO. Jedním z klíčových témat posledních měsíců byla koordinace exportních aktivit do Ruska, prostřednictvím meziresortní komise, řízené MPO, která má pro podnikatele svoje opodstatnění.

10.  Stanovení prioritních odvětví státní podpory

Dochází k podstatnému posunu. Klíčovou roli začíná sehrávat úřad místopředsedy vlády pro výzkum, vývoj a inovace, který připravil zatím 17 sektorových skupin rozhodujících odvětví, v rámci kterých se začíná vůbec poprvé sledovat nejen aktivita konkrétních podniků, ale i ekonomické ukazatele, které mají vliv na posílení konkurenceschopnosti celého prostředí. Tato činnost je základem pro vyhodnocování investic do výzkumu a inovací. Jedná se o strategickou aktivitu, která je pro vyhodnocování dlouhodobé výkonnosti ekonomiky zcela zásadní. Je nezbytné aktivně provázat jak s rozhodováním Rady vlády pro výzkum, vývoj, inovace, tak s činností Rady vlády pro konkurenceschopnost.


Tisková zpráva ke stažení zde:

TZ_2015_02_05_AMSP_CR_vyhodnocuje_prvni_rok_vlady_Jizdni_rad_podpory_MSP.doc TZ_2015_02_05_AMSP_CR_vyhodnocuje_prvni_rok_vlady_Jizdni_rad_podpory_MSP.doc (106,50 KB)


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.