Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


8. Kontrola efektivnosti a výsledků vzdělávání ve firmě

Abychom mohli vyhodnotit případné zlepšení daného stavu a vhodnosti zvolené formy vzdělávání ve fiormě popř. vhodnosti výběru lektora či vzdělávací instituce, musíme celý proces merit, jak jsme uvedli již v kapitole  1. Fakta zjištěná analýzou v rámci úvodní diagnostiky nám slouží jako počáteční bod měření. Stejnými metodami, kterými v rámci diagnostiky vzdělávacích potřeb hledáme prostor pro zlepšení, změříme za účelem vyhodnocení vzdělávání současný neboli výchozí stav, dále v průběhu a také na konci vzdělávacího projektu a pokud možno také několikrát v odstupu týdnů, měsíců i let.

Důležité je vědomosti a dovednosti nejen získat, ale aplikovat je do praxe a udržet si je. Výsledek celého procesu (míra nabytých vědomostí a dovedností, míra schopnosti je aplikovat do praxe a míra jejich udržitelnosti v čase) získáme právě prostřednictvím systému měření.

V případě hard skills je možno kvalitu vzdělávacího a rozvojového procesu měřit i konkrétními čísly, která reprezentují zjištěný potenciál úspor, realizované úspory, či navýšení obratu popř. zvýšení zisku či snížení ztráty. Takový způsob měření nám dovoluje přistupovat ke vzdělávání jako k řízené investici. Soft skills již takovým způsobem měřit nejde. Můžeme však měřit prostřednictvím odborných i osobnostních testů, zpětné vazby, pozorováním změn v rámci pracovního procesu atd.

Systém kontroly a hodnocení výsledků vzdělávání ve firmě

a) EXTERNÍ          -           po vzdělávací akci či po ukončení vzdělávacího projektu:

1. analyzovat závěrečnou zprávu a v rámci ní slovní i číselné vyhodnocení ze strany dodavatele a jednotlivých účastníků

2. požadovat jako sekundární přidanou hodnotu zpětnou vazbu k projevům účastníků souvisejících s firmou a její existencí (neadresně) – často lektoři mohou získat celou řadu užitečných informací, které by se k managementu dostaly jen velice obtížně

3. pokud byly součástí vzdělávací akce či projektu průběžné testy, zajímat se o jejich vyhodnocení

4. vyhodnotit také výsledky diagnostiky a porovnat je s praktickou zkušeností v rámci pracovního procesu.

b) INTERNÍ -    řízení aplikace vědomostí, dovedností, návyků či kompetencí získaných vzděláváním:

1. komunikovat s účastníky vzdělávání, zjišťovat jejich názory a postoje a komunikovat i s jejich nadřízenými

2. v této fázi je velice účinným nástrojem 360°zpětná vazba, kterou je možné opakovat v pravidelných intervalech.

Jedním z nástrojů, které nám pomáhají tento deficit překonat je diagnostická metoda 360° zpětná vazba, která je vysoce efektivním nástrojem, na jehož základě mohou daní jedinci získat poměrně spolehlivou zpětnou vazbu popisující úroveň různých kompetencí a oblastí svého výkonu od svých nadřízených, kolegů i svých podřízených. 360° zpětná vazba je cenným zdrojem informací nejen pro daného jedince, ale i pro management dané firmy či organizace a je i nedílnou součástí komunikace napříč firmou či organizací a též firemní kultury, kterou pomáhá utvářet a kultivovat. Metoda 360° zpětné vazby je poměrně objektivní nástroj pro způsob hodnocení jednotlivců v oblasti jejich schopností, kompetencí a úrovni respektu v rámci týmu i firmy. Diagnostikovaná osoba je hodnocena na vertikální i horizontální úrovní svým nejbližším pracovním okolím. Úspěšnost této metody roste s kvalitou hodnotícího skriptu, úrovní komunikace, motivace a firemní kultury.

 • Na začátku je stanovena cílová skupina osob a okruh respondentů - hodnotitelů
 • Dále jsou jasně definovány cíle (aktivity, činnosti, kompetence, apod.) a struktura požadovaných výstupů
 • Na základě cílů a struktury požadovaných výstupů je sestaven dotazník s jasně definovanou formou, s konkrétně zaměřenými dotazy, srozumitelnou hodnotící škálou a mírou anonymity pro zvolený okruh respondentů:
  • papírová forma (ručně vyplněná tabulka)
  • mailem v Excelu
  • skrze internetové rozhraní
  • specializovaný SW.
  • Velice důležité je vytvořit atmosféru bezpečí a vzájemné synergie, což podpoří relevanci všech hodnocení
  • Celou akci je také nezbytné velice dobře odprezentovat a vykomunikovat (komunikační kampaň):
   • co? proč? jak? kdo? kdy?
   • příkazy věc komplikují a snižují relevanci výstupů
   • vyjasnit, jak se bude zacházet s výslednými daty
   • dát prostor pro diskusi a dotazy
   • Dále proběhne samotná realizace v předem stanoveném časovém rámci
   • Důležitá je důvěrnost a anonymita informací
   • V další fázi odborník shromáždí a vyhodnotí získaná data, sestaví jednotlivé profily a vytvoří závěrečnou zprávu zadavateli
   • V ideálním případě proběhnou po ukončení celé akce i koučovací pohovory, v rámci kterých koučovaná osoba je seznámena s výsledkem a společně s koučem nalezne a zvolí konkrétní oblast, v nichž se bude chtít zlepšit a společně i vytvoří akční plán se SMART cíli (specifické, měřitelné, akceptovatelné, realistické a termínované),

teprve však výsledkem následného koučování může vzniknout opravdu na míru vytvořený akční plán rozvoje např. prostřednictvím development programu pro každou z hodnocených osob

c) EKONOMICKÝ   - finanční forma vyhodnocení v kontextu na vývoj hospodářského výsledku účetních jednotlivých jednotek a firmy jako celku

1. Měřené vzdělávání se stává nejen nákladovou položkou, ale především řízenou investicí s očekávanou návratností

2. Důležitá je komunikace s finančním ředitelem či ekonomem firmy, pro kterého je často vzdělávání pouze nepřiměřenou finanční zátěží

3. Jakýkoliv vzdělávací projekt je potřeba před i po realizaci obhájit a „prodat“ ho v rámci interního marketingu (prezentovat a komunikovat) a to nejen pro management, ale napříč celou firmou např. formou prezentace

4. Vzdělávání v oblasti soft skills je pro tento účel špatně použitelné, jeho dopady jsou rozpoznatelné většinou až v delším časovém horizontu. Prostřednictvím nástrojů uvedených v kapitole 1. tohoto manuálu je však možné předložit výsledky testů, tabulky, grafy a s jejich pomocí demonstrovat úspěšnost a efektivitu dané vzdělávací akce či projektu.


Pro připomenutí výčet diagnostických nástrojů:

Osobnostní a profesní screening, Balance management - měření stereotypů, Metoda 360° zpětná vazba, Interview - cílený dialog, Mystery shopping,  Personální a organizační audit, AC/DC (assessment a development centra).

Jedním z nejběžněji používaných nástrojů kontroly efektivnosti a výsledků vzdělávání ve firmě je akční plán. V tomto plánu, který může být osobní, týmový i celofiremní se nastaví SMART cíle a definují se i kontrolní mechanizmy. Čím je plán konkrétnější a kontrolní mechanizmy transparentnější, tím snazší je pak samotná realizace.

Struktura dobrého akčního plánu je však tvořena nejen přesně popsaným cílovým stavem a kontrolními  mechanizmy, ale zároveň je tvořena i dílčími kroky, které vedou ve svém sledu k dosažení cíle, zdroji a prostředky, které budou třeba k jejich zdolání a časem, který je k tomu vyhrazený.

Důležitým prvkem každého plánu jsou pak ještě kritéria hodnocení jeho naplnění (respektive dosažení stanoveného cíle). Čím konkrétněji a jednoznačněji stanovíte kritéria úspěšného dosažení cíle, tím bude pro vás snazší posoudit, jak daleko či blízko jste od stanoveného cíle v kterémkoli čase, čeho už jste dosáhli a co vás ještě čeká. Tímto též velice významným způsobem posílíte mimo jiné i svou motivaci.

Ukázka akčního plánu:

ak__n___pl__n.jpg

 

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.