Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


5. Vybíráme lektora/účastníky vzdělávání

Vybíráme lektora.

Již máme k dispozici informace (viz kapitola 2), jak vybrat nejvhodnější vzdělávací instituci. Vzdělávací akci však v samém důsledku nerealizuje instituce, ale konkrétní lektor, kterého tato instituce realizací pověřila. Některé subjekty si nechají lektora doporučit, některým je to jedno, ale těm, které se chtějí na výběru vhodného lektora aktivně podílet, předkládáme následující informace, které jim při úspěšném výběru mohou pomoci. Doporučujeme následující kritéria výběru důsledně dodržovat, vrátí se vám to v kvalitě vzdělávání!

 

Ideální profil lektora jako základ pro tvorbu kritérií k jeho výběru:

  1. Profesionální lektor jedná vždy čestně, v souladu s etickými principy a platnými zákony, vždy dodrží dané slovo a plní všechny dohody. O získaných důvěrných informacích od klienta udržuje mlčenlivost.
  2. Profesionální lektor splňuje minimální kvalifikaci, což znamená, že je promovaný andragog, nebo držitel profesní kvalifikace lektor či jiné obdobné kvalifikace anebo splňuje požadavek pětileté a vyšší praxe v oboru, ve kterém se jako lektor angažuje a má za sebou alespoň dvouletou praxi lektora. Svou kvalifikaci stále rozvíjí a posiluje své kompetence potřebné pro práci lektora.
  3. Profesionální lektor dělá svou práci rád, vnímá ji jako své poslání a těší se na realizaci dané vzdělávací akce. Má pevnou víru v sebe sama, je cílevědomý, autentický, seriózní, otevřený, vstřícný a přátelský.
  4. Profesionální lektor se vždy na každou vzdělávací akci pečlivě připraví. Zejména se zajímá o potřeby a přání zadavatele, cíle vzdělávací akce a složení a znalostní úroveň cílové skupiny účastníků. Tato kritéria si lektor ještě vždy upřesní na začátku každé vzdělávací akce (viz bod 7.) a s ohledem na ně také doladí program, formu i metody a zvolí i vhodné oblečení adekvátní nejen cílové skupině účastníků, ale i své osobnosti a danému tématu.
  5. Profesionální lektor dodržuje předem domluvený časový harmonogram, limity a celkovou strukturu vzdělávací akce.
  6. Profesionální lektor začíná vzdělávací akci svým představením a identifikací úrovně znalostí v rámci daného tématu u jednotlivých účastníků, aby jim mohl přizpůsobit úroveň a rychlost výuky. Dále si zjistí očekávání účastníků, které mají od dané vzdělávací akce a na konci si pak ověří naplnění těchto očekávání – zpětná vazba. Po celou dobu vzdělávací akce udržuje aktivní oční kontakt.
  7. Profesionální lektor se snaží držet deklarovaného obsahu a naplnit cíle vzdělávací akce. S teoretickými informacemi předává účastníkům i své praktické zkušenosti formou případových studií a moderuje interaktivní diskusi s cílem vzájemné zpětné vazby a sdílení zkušeností i mezi účastníky navzájem. Využívání profesionálních nástrojů výpočetní a komunikační techniky je samozřejmostí!
  8. Profesionální lektor umí řešit konfliktní situace, zvládat problémové jedince, aniž by někoho ponižoval či urážel. Přesto si umí zachovat autoritu a pozitivní vztah s účastníky vzdělávací akce. Sám akci nijak nenarušuje mobilním telefonem, osobními problémy či jiným nevhodným způsobem.
  9. Profesionální lektor používá pomalejší tempo řeči, mění sílu a intonaci hlasu a nonverbální projev včetně gest a mimiky ladí s jeho verbálním projevem, který stojí na bezchybném a spisovném vyjadřování, ověřování si, že účastnící rozumí a stačí rychlosti výkladu, a že se nechtějí na něco zeptat.

 

Specifickou formou v dalším vzdělávání a osobním rozvoji je koučink a mentorink, s dalšími potřebnými kompetencemi.

Kouč

Rozvoj je realizován řízeným procesem (koučováním) hledání osobních rezerv, bariér, ale hlavně dispozic – talentů pro zvyšování výkonu či zvládání daných úkolů. Rozvíjená osoba je sama tvůrcem celého procesu rozvoje.

 1. Znalost základů psychologie dospělých (psychologie osobnosti, typologie osobností, motivace, učení, sociální učení, vedení skupiny, řešení konfliktů, pozice, role, status)
 2. Zvládá komunikační dovednosti (verbální, neverbální, otevřená a uzavřená řeš těla, komunikační axiomy, vztahová a věcná komunikace, navázání kontaktu, řešení krizových situací, využívání zpětné vazby)
 3. Ovládá vytvoření základů pro práci s klientem a dodržuje  etický kodex a pravidla pro vedení koučinku.
 4. Je schopen se orientovat v rozdílech mezi koučováním, poradenstvím, psychoterapií a dalšími podporujícími obory. V případě potřeby odkáže klienta na jiný druh odborné pomoci.
 5. Ovládá rozvoj sebeuvědomění (umožnit klientovi uvědomit si svou situaci) – Schopnost sjednotit a přesně vyhodnotit četné zdroje informací a interpretovat je tak, aby klient získal sebeuvědomění a dosáhl tak předem dohodnutých výsledků a cílů respektujících nejen potřeby koučovaného, ale především potřeby a zájmy zadavatele.
 6. Schopnost vytvářet s klientem příležitosti k neustálému učení, k učení při koučování i v běžných životních a pracovních situacích, a příležitosti k podniknutí nových akcí, které jej co nejúčinněji dovedou k předem dohodnutým cílům koučování.

Mentor

Při mentorování je vzdělávací akce realizována řízeným procesem (mentorováním), tj. předáváním rad, návodů a doporučení s cílem navýšit odborné kompetence u rozvíjené osoby. Tvůrcem přidané hodnoty celého procesu je mentor. ˇUspěšným předpokladem je:

 1. Hluboká znalost a dlouhodobá osobní praktická zkušenost v oblasti, která je předmětem mentoringu.

Při výběru lektora je velice vhodné a žádoucí požadovat v úvodní fázi kvalifikační podklady prokazující lektorovu způsobilost danou činnost vykonávat. Obsah, rozsah a náročnost kvalifikačních požadavků se stanoví v souladu s obsahem, rozsahem a náročností témat a cílů dané vzdělávací akce.

Mohou to být např. následující kvalifikační požadavky:

Doklad o ukončeném příslušném vzdělání (andragogika, didaktika a didaktická technika, psychologie vzdělávání dospělých, hodnocení, testování a měření ve vzdělávání, metody a postupy lektorství v odborných kurzech, výuka odborných disciplin,…), certifikát a osvědčení získané v rámci dalšího vzdělávání lektora, certifikáty vyžadované pro výkon práce, certifikáty doporučené pro výkon práce, potvrzení o získání národního certifikátu dílčí kvalifikace, prohlášení či prokázání zákonem předepsané či zadavatelem požadované praxe

V další fázi výběrového procesu je možné požadovat ukázku v časovém rozpětí cca 60 minut a zaměřit se na požadované vědomosti a dovednosti lektora jako jsou např.:

a)        Formulovat otázky účastníkům vzdělávacího programu s ohledem na vybrané vzdělávací cíle, podle nichž by bylo možné konkretizovat jejich vzdělávací potřeby

b)        Formulovat otázky účastníkům vzdělávacího programu, podle nichž by bylo možné zjistit vstupní úroveň vybraných kompetencí účastníků (např. vstupní ověřovací test)

c)        Formulovat úlohy účastníkům vzdělávacího programu, podle nichž by bylo možné zjistit jejich vstupní úroveň vybraných kompetencí (např. vstupní ověřovací test)

d)       Seznámit účastníky vzdělávacího programu s pravidly a průběhem jejich vzdělávání a s minutovým scénářem

e)        Srozumitelně prezentovat vzdělávací obsah s uplatněním principu názornosti, přiměřenosti (příp. aktivity, trvalosti a soustavnosti) zadanému složení účastníků

f)         Srozumitelně a adekvátně formulovat problém, jehož řešením se splní vybraný vzdělávací cíl nebo osvojí vybraná kompetence

g)        Srozumitelně a adekvátně objasnit problematiku týkající se vybraného vzdělávacího cíle nebo kompetence rozborem příkladu z praxe

h)        Předvést využití vybraných a adekvátních didaktických pomůcek při osvojování vybraného vzdělávacího cíle nebo kompetence

i)          Předvést ovládání běžně užívané prezentační techniky (např. HW, SW)

j)          Popsat nastavení a průběh modelové situace vedoucí k osvojení vybraného vzdělávacího cíle nebo kompetence

k)        Popsat řešení modelové situace interaktivními metodami a provést vyhodnocení modelové situace

l)          Předvést zahájení modelové situace

m)      Adekvátně a účinně reagovat na negativní chování účastníka modelové situace nebo na odklon od modelové situace

n)        Adekvátně a účinně reagovat v případě technických nebo organizačních problémů (např. výpadek proudu, výpadek internetu, krátký kabel k dataprojektoru, hluk z vedlejší místnosti, není vidět na promítací tabuli atd.)

 • o)        Prezentovat srozumitelné zadání

p)        Vysvětlit vztah předpokládaných výsledků zadané práce k příslušným vzdělávacím cílům nebo kompetencím

q)        Nastavit kritéria hodnocení naplnění vybraného vzdělávacího cíle a osvojení nové kompetence

r)         Zvolit evaluační nástroj pro ověření úrovně dosažených kompetencí

s)         Vyhodnotit naplnění cílů, očekávání a potřeb účastníků dalšího vzdělávání a zadavatele

t)         Podat zpětnou vazbu účastníkům dalšího vzdělávání i zadavateli s těžištěm na návaznost na jejich očekávání a potřeby

Celkově je potřeba zhodnotit nejen odbornou stránku lektora, ale i jeho osobnostní typ a jeho vhodnost vzhledem k cílové skupině účastníků vzdělávání.

Také je nezbytné nezaměňovat sociální dovednosti lektora (vlídnost, vstřícnost, komunikativnost, empatii, zábavnost,…) s odbornými dovednostmi (srozumitelnost, profesionalita, odborná znalost, praktická zkušenost, schopnost předat a naučit,…). Občas se stává, že lektor předvedl skvělou show, v rámci kurzu byla skvělá atmosféra, účastníci byli velice spokojeni, ale zadavatel následně zjistil, že se požadované navýšení kompetencí se neudálo a do praxe nebylo co aplikovat.

Dále je nutné si uvědomovat své právo (lépe ho zanést i do smlouvy) na výměnu lektora, pokud s tím současným nejsme spokojeni. Důležité je však přesně popsat s čím nejsme spokojeni a co má být předmětem změny, aby vzdělávací instituce mohla provést výměnu co nejefektivněji a k naší plné spokojenosti.

 

Vybíráme účastníky

Na základě bodu 1. jsme získali informace, jak je možné měřit vzdělávání a jaké jsou diagnostické nástroje a metody. V této části si řekneme, jak jich využít při výběru účastníků vzdělávací akce. Abychom však mohli dlouhodobě řídit vzdělávací a rozvojový proces, musíme důvěrně znát konkrétní cíle, které jsou v souladu s vizí, misí, strategií a firemní kulturou.

Vše začíná u jasně definovaných procesů napříč celou firmou či organizací. Jednotlivé procesy jsou zdrojem požadavků na konkrétní pracovní místa. Pracovní místa jsou definována cílem a pracovní náplní a pracovní náplň požaduje po daném jedinci souhrn kompetencí (kompetenční model). Požadovaný obsah, rozsah, kvalita, termíny, metodika, formy a nástroje pak definují potřebnou úroveň nezbytných kompetencí.

Každý kompetenční model se skládá z jednotlivých kompetencí, které se u různých modelů překrývají. Tohoto lze využít k sestavení vzdělávací akce pro cílovou skupinu složenou z různých profesí.

Neměli bychom tedy vytvářet cílovou skupinu účastníků pro danou vzdělávací akci, ale vytvořit vzdělávací akci na míru jejím účastníkům. Není tedy vhodné poslat např. celé oddělení na jeden kurz, nýbrž sestavit účastníky s podobnými vzdělávacími potřebami na podobné úrovni bez ohledu na organizační začlenění.

Výběr účastníků bychom pak mohli shrnout do několika bodů:

a)        Diagnostika a monitoring vzdělávacích potřeb vzhledem ke kompetenčním modelům napříč celou firmou.

b)        Definování prostoru a oblastí pro zlepšení

c)        Na základě doporučení personálního úseku, managementu a nadřízených na všech úrovních sestavení skupin účastníků podle jejich současné úrovně kompetencí ve vybrané oblasti (pamatujme na pravidlo, že nejefektivnější je vzdělávat lidi v tom, v čem jsou již dnes dobří a v ostatních oblastech jim poskytnout pouze nezbytné minimum) – pokud možno oddělit nadřízené od podřízených (společné vzdělávání je doporučováno pouze ve specifických typech vzdělávacích akcí jako např. outdoor či kreativní workshopy

d)       Komunikace s účastníky za účelem jejich informovanosti o účelu a cílech vzdělávací akce a také pro jejich motivaci (motivovaní účastníci vzdělávací akce si odnesou více, nežli ti, kteří tam byli vysláni z donucení)

e)        Stanovení jednoznačné metriky – způsobu, jak bude vzdělávání měřeno a co je považováno za kladný výsledek

f)         V případě důsledného přístupu nastavení akčních plánů a mechanizmů kontroly a zpětné vazby

g)        Vzdělávání by mělo probíhat z pohledu organizační struktury od shora dolů (nejdříve top management a pak postupně ostatní) – management by pak měl vytvořit podporu a podmínky umožňující bezproblémovou aplikaci získaných vědomostí a dovedností do každodenní praxe


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.