Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


3. Akreditované vzdělávací programy / instituce

Výklad pojmů obecně (níže u každého ministerstva zvlášť):

Akreditace

(angl.: accreditation) - Ověření způsobilosti, uznání platnosti - proces, vyúsťující v rozhodnutí, jímž se určitému vzdělávacímu programu nebo vzdělávací organizaci (instituci) vyjadřuje oficiální uznání, že splňuje dané požadavky - vyhovuje předem stanoveným standardům za podmínek, stanovených v předepsané dokumentaci. Akreditaci uděluje k tomu pověřený orgán. V oblasti vzdělávání dospělých je tímto orgánem ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které jako poradní orgán pro tuto činnost zřídilo komisi pro akreditaci rekvalifikačních vzdělávacích programů. Touto akreditací, se ověřuje způsobilost vzdělávacích zařízení pro provádění rekvalifikačního vzdělávání. Akreditace ve vysokoškolském vzdělávání.


Akreditace vzdělávacích programů

Jedná se o proces posuzování kvality vzdělávacího programu, na jehož konci je vyjádření možnosti udělovat osvědčení potvrzující, že po absolvování uvedeného vzdělávacího programu vzniká možnost oficiálního uznání výsledků (udělení certifikátu absolventovi vzdělávání), kterých bylo absolvováním vzdělávacího programu dosaženo (je vytvořen předpoklad uznání kvalifikace v profesi, činnosti, funkci).

 

Každé ministerstvo má akreditační koloběh a samotné akreditace nastaveny jinak, Neexistuje jednotný postup akreditaci a certifikací v ČR. Postupy se na jednotlivých ministerstvech liší, mají své metodiky, postupy, formuláře, harmonogramy. Proto je nutné, aby každý žadatel/firma se zájmem  o akreditaci jako první navštívil stránky příslušného ministerstva, pročetl si aktuality, stáhl si aktuální formuláře a zjistit si současnou kontaktní osoby ve věci akreditací.

Doporučujeme tyto kroky:

Krok 1: stažení aktuální žádosti o akreditaci

Krok 2: připravení vzdělávacího programu (součinnost s vybraným lektorem, garantem)

Krok 3: vyplnit formální požadavky (přílohy dle konkrétního ministerstva – kvalifikační předpoklady žadatele, CV lektorů, garanta, souhlas lektora se zařazením do lektorského týmu, čestná prohlášení, smlouva o pronájmu místností, atp.)

 

Seznam organizací/institucí ČR, které udělují akreditace:

Ministerstvo vnitra:

http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-vzdelavani-ve-verejne-sprave-a-akreditace-vzdelavacich-instituci.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d

Ministerstvo zdravotnictví:

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/co-je-to-akreditace_2088_946_3.html

Ministerstvo školství a tělovýchovy mládeže:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/rekvalifikacni-programy

Ministerstvo práce a sociálních věci:

http://www.mpsv.cz/cs/34

 

MINISTERSTVO VNITRA:

 

Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7

 

VZDĚLÁVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

 

Vzdělávání v územních samosprávných celcích, vzdělávání ve správních úřadech a etika ve veřejné správě

http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-vzdelavani-ve-verejne-sprave-a-akreditace-vzdelavacich-instituci.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d

 

Aktuality

Etika ve veřejné správě

Vzdělávání ve správních úřadech

Vzdělávání v územních samosprávných celcích - uznání rovnocennosti vzdělání

 1. VZDĚLÁVÁNÍ V ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELCÍCH - AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A PROGRAMŮ

 2. Vzdělávání v územních samosprávných celcích - vzorové vzdělávací programy a studijní texty

 

Vzdělávání v územních samosprávných celcích - akreditace vzdělávacích institucí a programů

 

http://www.mvcr.cz/clanek/vzdelavani-ve-verejne-sprave-a-akreditace-vzdelavacich-instituci-676573.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

 

Akreditační komise:

Členové Akreditační komise a termíny zasedání v roce 2015 

Databáze:

Podle § 35 písm. r) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo vnitra každoročně zveřejňuje výroční zprávu o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v České republice v roce 2013 (pdf, 2,2 MB)
Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v České republice v roce 2012
(pdf, 904 kB)

Kontakt: Institut pro veřejnou správu Praha (www.institutpraha.cz

Úvod » Zkoušky » Akreditace a rovnocennost vzdělání

Akreditace a rovnocennost vzdělání

Akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů

Žádosti o akreditace institucí a vzdělávacích programů, žádostí o obnovení akreditace a oznámení změn musí být zasílány  Ministerstvu vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly. 

Informace k podaným žádostem k akreditacím - tel. 974 816 440, e-mail: zuzana.hofmanova@mvcr_cz

Formuláře žádostí o akreditaci nebo obnovení, doporučení, komentáře a databáze naleznete na stránkách Ministerstva vnitra zde.

 

Uznání rovnocennosti vzdělávání

Žádosti musí být zasílány Ministerstvu vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly.

Informace k podaným žádostem k uznání rovnocennosti vzdělání : jana.beranova@mvcr_cz

Formuláře žádostí a metodické pokyny k vyplnění na stránkách  Ministerstva vnitra ČR zdeMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ:

Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

KONTAKTNÍ OSOBA:
Bc. Petra Borovičková, 224 972 553, petra.borovickova@mzcr_cz

Co je to akreditace?

Udělením akreditace se podle ustanovení § 45 odst. 1 zákona č.  96/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části (dále jen "vzdělávací program") pro

a)      obor specializačního vzdělávání (§ 55 a následně) zpracovaný na základě vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (obory specializačního vzdělávání jsou stanoveny Nařízením vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí)

b)      akreditovaný kvalifikační kurz (§ 51 a následně) zpracovaný na základě vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, (např. všeobecný sanitář, masér, zubní instrumentářka)

c)      certifikovaný kurz (§ 61 a následně) zpracovaný na základě metodického pokynu pro tvorbu certifikovaného kurzu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví,

d)     praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek.

Vzdělávací program uskutečňuje akreditované zařízení (zdravotnické zařízení, jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, kterým ministerstvo udělilo akreditaci).

NEPŘEHLÉDNĚTE!

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb. dne 1. 7. 2008 upozorňujeme na následující změnu. Dle ustanovení § 45 odst. 1 tohoto zákona se akreditace v případě vzdělávacích programů akreditovaných kvalifikačních kurzů a certifikovaných kurzů uděluje pouze na celý vzdělávací program.

Od 1. 7. 2008 je tedy možné podat žádost pouze na celý vzdělávací program, avšak jednotlivé části vzdělávacího programu mohou být smluvně zajištěny prostřednictvím smluvního partnera.

Pokud byla do 1. 7. 2008 zdravotnickému zařízení udělena akreditace pouze na část vzdělávacího programu a toto zařízení by mělo v úmyslu zažádat o prodloužení akreditace dle současného znění zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, může se stát smluvním partnerem žadatele o celý vzdělávací program nebo požádat o udělení či prodloužení akreditace na celý vzdělávací program.

V případě, že by se zařízení chtělo dodatečně stát smluvním partnerem zařízení, které již získalo akreditaci na celý vzdělávací program, požádá toto akreditované zařízení ministerstvo   o změnu realizace vzdělávacího programu.

 

Akreditované zařízení dodá na ministerstvo podklady nutné k posouzení žádosti o rozšíření 
o smluvního partnera.  Součástí této žádosti o rozšíření smluvního partnera jsou podklady stejné jako v předchozích žádostech, mimo formuláře žádosti a kolku. Žádost předkládá pouze žadatel na celý vzdělávací program, součástí této žádosti jsou veškeré podklady smluvních zařízení.

Žadatelem na celý vzdělávací program se může stát i zařízení, které není poskytovatelem zdravotní péče za podmínky, že zdravotní péči v rozsahu vzdělávacího programu poskytuje smluvní zařízení.

Která zařízení jsou akreditovaná?

Seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena a seznam subjektů, jimž byla akreditace odejmuta Ministerstvo zveřejňuje průběžně ve Věstníku MZ .

zdroj: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/ktera-zarizeni-jsou-akreditovana_1739_941_3.html

USKUTEČŇOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO NELÉKAŘSKÉ OBORY

Uskutečňováním vzdělávacího programu pro nelékařské obory rozumíme přípravu na výkon zdravotnického povolání a na výkon činnosti související s poskytováním zdravotní péče.

Zájemce o uskutečňování vzdělávacího programu pro nelékařské obory zažádá o udělení akreditace Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Žádost o udělení akreditace

Žádost pro:

 1. a. obor specializačního vzdělávání
 2. b. akreditovaný kvalifikační kurz
 3. c. certifikovaný kurz
 4. d. praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických oborech pro přípravu porodních asistentek (zvláštní žádost)

adresuje žadatel Ministerstvu zdravotnictví České republiky.

K žádosti je nutné doložit:

 1. a. doklady o odborné nebo specializované způsobilosti, popřípadě o jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření vzdělávacího programu fyzické osoby odpovídající a odbornou úroveň a průběh vzdělávání
 2. b. přehled školitelů a lektorů jednotlivých předmětů, či témat nebo pracovišť odborné praxe, kteří se budou podílet na teoretickém a praktickém vzdělávání
 3. c. doklady o materiálním a technickém zabezpečení vzdělávacího programu
 4. d. doklady o druhu a rozsahu zdravotní péče zajišťované žadatelem, popřípadě smluvním zařízením, v příslušném oboru (registrace u nestátního zdravotnického zařízení, zřizovací listina u příspěvkové organizace)
 5. e. doklad o právu užívat prostory pro činnost kontrolní laboratoře (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, atd.)
 6. f. o vyhledání dokladů, které byly již jednou poskytnuty, je možno požádat – Žádost o vyhledání dokladů*
 7. g. projekt vzdělávacího programu zpracovaný podle metodických plánů na:
 8. h. akreditovaný kvalifikační kurz – Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu AKK*
 9. i. obor specializačního vzdělávání – Metodický pokyn k přípravě specializačních vzdělávacích programů*
 10. j. certifikovaný kurz – Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu*
 11. k. souhlas se zpracováním osobních údajů
 12. l. doklad o zaplacení správního poplatku 1.000,- Kč formou kolku

* Formuláře ke stažení naleznete na konci odkazovaného dokumentu na stránkách Ministerstva zdravotnictví

 

Další informace o žádosti a povolovacím řízení

Úřad rozhodne o udělení akreditace ve lhůtě 4 měsíců + 60 dnů

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zdroj: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/vzdelavani-jkm/vzdelavaci-program-nelekarske-obory/1001792/55290/

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/co-je-nutne-dolozit_1737_941_3.html

Co je nutné doložit?

Žádost o udělení/prodloužení akreditace obsahuje:

1. základní formulář – viz přílohy

Do formuláře doplníte:

 • identifikační údaje žadatele (obchodní firmu nebo název, sídlo, statutární orgán a identifikační číslo právnické osoby, bylo-li přiděleno, nebo jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, bylo-li přiděleno, která žádost předkládá, a jde-li o cizince, případně místo hlášeného přechodného pobytu cizince na území České republiky nebo jeho bydliště v cizině)
 • druh vzdělávacího programu (specializační vzdělávání, certifikovaný kurz, akreditovaný kvalifikační kurz)
 • název vzdělávacího programu – uvést, zda se jedná o část teoretickou, praktickou nebo teoreticko-praktickou (pouze u specializačního vzdělávání),
 • seznam smluvních zařízení, pokud žadatel hodlá část vzdělávacího programu zajišťovat prostřednictvím smluvních zařízení
 • max. počet míst pro vzdělávací program
 • max. počet míst pro vzdělávací program ve smluvních zařízeních


Dále doplníte:


2. doklady o oprávnění užívat prostory, v nichž bude probíhat vzdělávání nebo jeho část (nájemní smlouva, zřizovací listina)

3. doklady o odborné nebo specializované způsobilosti, popřípadě o jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření vzdělávacího programu fyzické osoby odpovídající za odbornou úroveň a průběh vzdělávání. V případě, že Ministerstvo zdravotnictví má kvalifikační doklady uloženy v evidenci, např. v registru nelékařských zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, může dotyčná osoba ministerstvo zažádat o vyhledání a doložení dokladů k žádosti o udělení/prodloužení akreditace. Tuto žádost lze nalézt na webových stránkách ministerstva nebo Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen "NCO NZO") – za doklad je považován originál nebo úředně ověřená kopie. viz přílohy.

4. přehled školitelů a lektorů jednotlivých předmětů, či témat nebo pracovišť odborné praxe, kteří se budou podílet na teoretickém a praktickém vzdělávání + doložení dokladů o odborné nebo specializované způsobilosti, popřípadě o jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření vzdělávacího programu. U školitelů praktického vyučování je nutno doložit doklad "Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu". V případě, že Ministerstvo zdravotnictví má kvalifikační doklady uloženy v evidenci, např. v registru nelékařských zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, může dotyčná osoba ministerstvo zažádat o vyhledání a doložení dokladů k žádosti o udělení/prodloužení akreditace. Tuto žádost lze nalézt na webových stránkách ministerstva nebo NCO NZO. viz přílohy.

5. doklady o materiálním (vybavení prostor a vybavení hmotnými prostředky) a technickém zabezpečení (hygienické požadavky na prostor) vzdělávacího programu nejméně na dobu stanovenou příslušným vzdělávacím programemm, a to formou čestného prohlášení, podepsané statutárním orgánem žadatele (byl-li přidělen), v ostatních případech samotným žadatelem. Upozorňujeme, že si odborný posuzovatel může vyžádat výčet vybavení a další specifikaci prostor.

6. doklady o druhu a rozsahu zdravotní péče zajišťované žadatelem, popřípadě smluvním zařízením, v příslušném oboru (registrace u nestátního zdravotnického povolání, zřizovací listina u příspěvkové organizace)

O vyhledání dokladů, které byly již jednou dokládány, je možno požádat - viz přílohy.


7. vzdělávací program

Jednotlivé vzdělávací programy AKK>

Rámcové vzdělávací programy jednotlivých oborů specializačního vzdělávání ministerstvo uveřejnilo ve Věstníku ministerstva (č. 2/2006, č. 4/2006, č. 4/2007, č. 6/2007, č. 8/2007) nebo tyto rámcové vzdělávací programy bude postupně uveřejňovat ve Věstníku MZ (www.mzcr.cz – Odborník/zdravotník - Legislativa a právo - Věstníky). Tyto rámcové vzdělávací programy žadatel o udělení akreditace rozpracuje dle metodického pokynu uveřejněného ve Věstníku MZ – viz přílohy

Vzdělávací program (projekt) certifikovaného kurzu vypracovává žadatel o udělení akreditace sám na základě potřeb praxe. Proto Ministerstvo pro žadatele o udělení akreditace připravilo metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu – viz přílohy.

8. vzhledem k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých údajů v platném znění je nutné, aby každá osoba, která poskytla v rámci žádosti o udělení/prodloužení akreditace kvalifikační doklady, provedla prohlášení - souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely žádosti Ministerstvem zdravotnictví, tak i s tím, že osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.

Přílohy

AKREDITOVANÉ KVALIFIKAČNÍ KURZY


vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů jsou schváleny Ministerstvem zdravotnictví a uveřejněny v příslušném Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Žadatel o udělení akreditace rozpracuje teoretickou a praktickou část na konkrétní podmínky.

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/akreditovane-kvalifikacni-kurzy_1766_1154_3.html

CERTIFIKOVANÉ KURZY

Vzdělávací program certifikovaného kurzu vypracovává  žadatel o udělení akreditace sám na základě potřeb praxe v souladu s § 61 zákona č. 96/ 2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008 Sb. Pro žadatele o udělení akreditace připravilo  ministerstvo metodický pokyn k přípravě  a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu - viz Příloha 1 - Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu tabulka akreditovaných zařízení - viz Příloha 2 - Seznam akreditovaných zařízení pro realizaci certifikovaných kurzů

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY:

Karmelitská  7
118 12 Praha 1

 

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace

Činnost akreditační komise byla upravena novým příkazem ministra č. 8/2015, kterým se zřizuje akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace.

Materiál naleznete zde Příkaz ministra č. 8_2015.pdf

Předseda

 •   Mgr. Marie Kaňková

Místopředseda

 •   PaedDr. Josef Petrášek

Tajemnice akreditační komise

 •   Mgr. Květa Hofnerová, DiS.

Členové:

 • Ing. Ondřej Brožka, Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství, Ministerstvo zemědělství
 • Mgr. Libor Dvořák, Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologickcých služeb odboru personálního, Ministerstvo vnitra
 • Ing. Marcela Hauptmanová, Odbor živností, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Mgr. Eva Honajzrová, Odbor personální, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Petr Kašík, výkonný ředitel Svazu dopravy ČR
 • Ing. Leoš Mačák, náměstek ředitele Svazu strojírenské technologie
 • Ing. Miroslava Nováková, Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání, Generální ředitelství ÚP ČR
 • PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR
 • PaedDr. Josef Petrášek, expert pro oblast zaměstnanosti a dalšího vzdělávání
 • PhDr. Věra Prokopová, Referát zprostředkování a poradenství, Úřad práce ČR
 • PhDr. Jiřina Radová, Odbor vzdělávání, Ministerstvo zdravotnictví

Konzultace k žádostem o akreditaci

Pondělí a středa                 09:00 - 11:00 hod.

                                        13:00 - 15:00 hod.

Osobní konzultace si domluvete předem. Obecné informace týkající se udělování akreditací pro rekvalifikační programy Vám budou poskytnuty na telefoním čísle 234 811 442 nebo na e-mailu kveta.hofnerova@msmt_cz. Žádosti o akreditaci a doplňky odevzdávejte v podatelně, od pondělí do pátku v době od 07:30 - 15:30 hodin.

 

Žádost o akreditaci

Pod tímto odkazem jsou dostupné informace, které jsou nezbytné k vyhotovení žádosti o akreditaci (právní předpisy, metodický formulář, vzory, atd.).

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zadost-o-akreditaci-a-pokyny-k-vyplneni

 

Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Vyhláška se vztahuje na:

 • nově podávané žádosti o akreditaci
 • realizaci rekvalifikačních kurzů školami, které realizují rekvalifikace na základě zmocnění § 108 odst. 2 písm c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 1)      Vyhláška se provazuje se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Pokud existuje profesní kvalifikace (PK, dříve dílčí kvalifikace) v Národní soustavě kvalifikací (NSK), bude akreditace udělena, či bez akreditace realizována školou, pouze ve vazbě na PK (např. neexistují číšnické práce, ale PK složitá obsluha hostů, PK jednoduchá obsluha hostů). Žádost, pokyny k jejímu vyplnění, vzory potvrzení a ostatní informace naleznete v sekci „žádost o akreditaci“.

2)      V případě, že pro danou pracovní činnost existuje PK, je nutné, aby celá žádost byla zpracována v souladu se standardem k dané PK. Název pracovní činnosti a vzdělávacího programu musí být totožný s názvem PK; obsah učebního plánu a osnov musí být v souladu s tematickými celky uvedenými u zkoušky z PK. Závěrečná zkouška je na závěr kurzu realizována u autorizované osoby. Pokud by se fyzická či právnická osoba chtěla stát autorizovanou osobou, obrátí se na konkrétní orgán, který má danou PK v gesci (orgán je uveden v horní části konkrétní PK). Autorizovaná osoba musí splňovat všechny požadavky uvedené u konkrétní PK na www.narodnikvalifikace.cz

3)      V případě, že pro danou pracovní činnost neexistuje PK, podává se žádost na "čistou rekvalifikaci" v souladu s vyhláškou č. 176/2009 Sb. V tom případě je možné akreditovat pracovní činnosti uvedené v tabulce minimálních hodinových dotací. Obsah kurzu musí směřovat ke konkrétní pracovní činnost uplatnitelné na trhu práce.

4)      Minimální hodinové dotace jsou vystaveny na webových stránkách MŠMT a k PK zatím hodinové dotace stanoveny nejsou (budou na začátku příštího roku postupně doplňovány). Hodinové dotace je možné navyšovat dle potřeb trhu práce, je však nutné zachovat stejné složení učebního plánu a osnov. V případě navýšení rozsahu kurzu, uvádí se v osvědčení, potvrzení o rekvalifikaci upravený rozsah kurzu.

5)      Nově jsou ustáleny formy vzdělání: prezenční, distanční a kombinovaná.

6)      Nové je pojetí teoretické a praktické výuky v rekvalifikaci. Hodinová dotace teoretické výuky je 45 minut/1 vyučovací hodina. Jedna hodina praktické výuky trvá 60 minut. Praktická výuka slouží k získání/obnovení praktických znalostí a dovedností a probíhá v podnicích či v dalších zařízeních vybavených pro realizaci praktické výuky. Dříve teoreticko-praktická výuka (např. v počítačových kurzech, či v kurzech účetnictví) je výukou teoretickou za použití učební metody procvičování/praktická cvičení. V případě, že součástí rekvalifikace je praktická výuka (praxe), musí být propracovány osnovy této praktické výuky. Praktická výuka (praxe) musí být doložena příslibem nebo smlouvou se zařízením, ve kterém bude probíhat.

7)      Závěrečná zkouška, která je realizována dle § 4 - Účastník může konat závěrečnou zkoušku, pokud absolvoval nejméně 80% vzdělávání; závěrečná zkouška se koná před tříčlennou zkušební komisí; předsedou zkušební komise je garant rekvalifikace (osoba odpovědná za odbornou úroveň rekvalifikace); v případě, že účastník u závěrečné zkoušky neuspěl, může konat opravnou závěrečnou zkoušku.

8)      V případě zkoušek, které jsou realizovány dle jiných právních předpisů (např. zákon č. 179/2006 Sb., vyhláška č. 50/1978 Sb.), je závěrečná zkouška realizována v souladu s příslušným právním předpisem a na závěr kurzu je vydáno „Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“.

9)  Nově musí být vedena dokumentace o zahájení, průběhu a ukončení rekvalifikace. Předmětná dokumentace musí být přístupná i pro kontrolu. Jedná se o dokumentaci o:

a)      zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a nejvyššího dosaženého vzdělání).

b)      průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uveden datum konání výuky, vyučované předměty, vyučující, podpis vyučujícího, evidence účastníků kurzu).

c)      ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných osvědčení, potvrzení).

Tyto doklady je vzdělávací zařízení povinno uchovávat po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných osvědčení, potvrzení je vzdělávací zařízení povinno uchovávat po dobu své existence.

10)  Nově jsou upravena osvědčení a potvrzení o rekvalifikaci.

Doplňující informace k žádostem o akreditaci

 • v žádosti musí být uvedeno vždy min. dva a více lektorů, kteří vyučují odbornou část vztahující se k dané pracovní činnosti (není tedy možné, aby jeden lektor vyučoval předmět Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a druhý lektor všechny ostatní předměty)
 • lektor, který vyučuje předmět Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci předloží informaci, že je oprávněn jej vyučovat
 • hodinová dotace teoretické a praktické výuky, jednotlivých předmětů v učebním plánu a učebních osnovách, je vždy uvedena na celé jednotky (nepřepočítává se na hodinový formát)
 • pokud není předmět Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci součástí kvalifikačního standardu profesní kvalifikace, je zařazen jako samostatný předmět do učebního plánu s tím, že počet hodin připadající na tento předmět může být zahrnut do minimální hodinové dotace stanovené pro danou pracovní činnost
 • kombinovaná forma výuky je možná pouze u pracovních činností, které nejsou řemeslnými a v poměru min. 20 - 30 % prezenční výuky a 70 % distanční výuky, tato forma je možná pouze u teoretické výuky
 • výstupem z rekvalifikačního kurzu směřujícího k profesní kvalifikaci  je Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávácím programu, které je vydáváno pouze za splnění 80% účasti na vzdělávání. Druhým výstupem je po úspěšném složení závěrečné zkoušky dle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace, Osvědčení o získání profesní kvalifikace . První z výše uvedených dokladů nenahrazuje druhý.
 • v učebních osnovách je možná max. nerozepsaná hodinová dotace pro předmět 20 hodin, při vyšší hodinové dotaci je nutno ji rozepsat po jednotlivých hodinách

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpovědi na nejčastější otázky

V tomto článku naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky žadatelů o akreditaci rekvalifikačního programu.

Měly by poučení o BOZP obsahovat všechny rekvalifikační programy, i ty, které jsou zaměřené např. na Management, Základny podnikání nebo Obsluhu osobního počítače? (Renata, M., Mikulov)

Všechny rekvalifikační kurzy musí podle Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahovat alespoň poučení v oblasti BOZP. Minimální hodinová dotace je stanovena na 1 - 2 hodiny. V žádosti musí být také uvedena kvalifikace lektora, který bude tento předmět vyučovat. Poučení o BOZP se vztahuje i na profesní kvalifikace, které jej nemají uvedený v kvalifikačním standardu.


Na Vašich internetových stránkách jsem se nedozvěděl, zda mám poplatek platit předem nebo po udělení akreditace a jakým způsobem to učinit? (Petr H., Praha)

Je nutno uhradit správní poplatek při vstupu této žádosti do správního řízení (tedy ihned). Bez tohoto poplatku žádost nebude vyřizována.

Při předkládání jednoho či více rekvalifikačních programů je správní poplatek 1 000 Kč za každou pracovní činnost (tzn. 2 pracovní činnosti  2 000 Kč, 3 pracovní činnosti 3 000 Kč atd.) V jedné žádosti může být max. 5 pracovních činností.

Správní poplatek uhraďte kolkovou známkou ve výši 1 000,- Kč za jednu pracovní činnost. Celý kolek nalepte na vyhrazené místo. 


Při vyplňování metodického formuláře, který jsem nalezla na webových stránkách MŠMT jsem nedokázala dle návodu odvodit správný název pracovní činnosti. Má to být zevrubný popis toho, co bude účastník kurzu vykonávat po skončení rekvalifikace, např. v jedné větě? (Marie S., Ostrava)

Při stanovování názvu pracovní činnosti můžete vycházet z několika základních databází:

a) U všech žádostí se nejprve vychází z databáze NSK (na adrese www.narodni-kvalifikace.cz) slouží jako základní rámcový náhled na názvy profesních kvalifikací, které se v žádosti o akreditaci vyplňují v části 4) a 5). Pakliže pro daný vzdělávací program neexistuje profesní kvalifikace, vybírají se názvy z dalších níže uvedených databází.

b) Databáze minimálních hodinových dotací vybraných rekvalifikačních kurzů na webových stránkách MŠMT (www.msmt.cz – vzdělávání – další vzdělávání - rekvalifikace – žádost o akreditaci - hodinové dotace kurzů – minimální hodinové dotace vybraných …)


Dne 18. 4. jsem podal za naší společnost … žádost o akreditaci. Jak dlouho bude trvat vyřízení žádosti? Dále bych se chtěl zeptat, zda mi žádost zamítnete, pokud např. zapomenu přiložit některou z příloh. (Tomáš Č., Rakovník)

Termín pro podání žádosti je vždy 15tého v každém kalendářním měsíci, nebo nejbližší příští pracovní den (v případě, že 15tého není pracovním dnem). Rozhodující není datum odeslání, ale datum přijetí na MŠMT. Všechny ostatní žádosti přijaté po tomto termínu budou zařazeny do příštího termínu pro podání žádostí.

Žádost bude následně projednána v akreditační komisi (zpravidla 15 dní po uzávěrce pro podání žádostí). Po jednání akreditační komise se vyřizují závěry a tyto jsou oznámeny žadateli nejpozději do 90 kalendářních dnů, většinou však do 30 kalendářních dnů.

Pokud žádost obsahuje nedostatky (tzn. pokud něco chybí nebo je nesprávně uvedeno), tak zpravidla není ihned zamítnuta, ale budete vyzván k odstranění nedostatků písemně pomocí výzvy dle správního řádu.


Může být žádost podaná elektronicky? Pokud ne, tak v kolika výtiscích, kam a na jakou osobu mám tuto žádost adresovat? (Marie H., Chotěboř)

Žádost nelze podávat elektronicky. Obvyklé je podávat ji písemně na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Oddělení 231 - Mgr. Marie Kaňková

Karmelitská 7

118 12  Praha 1 – Malá Strana

Žádost se podává pouze v jednom výtisku.


Je hodinová dotace uvedená v tabulce závazná? (Sára, P., Hradec Králové)

Ano, hodinová dotace je minimální a je závazná pro všechna vzdělávací zařízení i školy. Nesmí být podkročena, ale v rámci zachování stejného rozsahu a obsahu učebního plánu a osnov, včetně ostatních schválených náležitostí žádosti (tj. profil absolventa, vstupní předpoklady..,), může být hodinová dotace navýšena.


Obsahuje uvedená hodinová dotace teorii i praxi? (Richard, V., Olomouc)

Ano, hodinová dotace je celková a obsahuje tedy teoretickou i praktickou výuku. Rekvalifikační kurz má uchazeče připravit k praktickému výkonu dané pracovní činnosti, každý kurz by tedy měl obsahovat praktickou výuku nebo alespoň metody výuky, které procvičují probranou látku (praktická cvičení, případové studie apod.). Podíl praktické výuky u řemeslných činností by měl činit alespoň 50 % celkové výuky.


Jaká osvědčení jsou vydávána po absolvování rekvalifikačních kurzů? (Ilona, F., Kolín)

Výstupem z rekvalifikačních kurzů je budˇ „Osvědčení o rekvalifikaci“(v případě čisté rekvalifikace) nebo „Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“ (v případě existence PK nebo jiného právního předpisu, který upravuje závěrečnou zkoušku). Jsou jiná osvědčení pro školy realizující rekvalifikaci na základě zmocnění v § 108 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Všechny vzory jsou ke stažení na www.msmt.cz – vzdělávání – rekvalifikace – žádost o akreditaci – osvědčení. 


Kde jsou zveřejněny informace o rekvalifikačních kurzech pořádaných školami?(Bronislav, Ch., České Budějovice)

Podmínky pro pořádání rekvalifikačních kurzů jsou stejné jak pro všechna vzdělávací zařízení, tak pro školy (všichni musí dodržovat platnou vyhlášku č. 176/2009 Sb. a metodiku MŠMT). Školy jsou upřednostňovány jen v případě, kdy pořádají rekvalifikační kurzy, které jsou v souladu se studijními obory zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení (http://rejskol.msmt.cz) či s akreditovanými studijními obory (v tomto případě pouze nepodávají žádost o akreditaci, ale musí dodržovat všechny ostatní stanovené podmínky).


Jaké je časové rozmezí mezi absolvováním kurzu a vykonání zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací (dále jen „NSK“)? (Petr, S., Hrubý Jeseník)

Zákon č. 179/2006 Sb. stanoví, jaké jsou lhůty mezi podáním přihlášky ke zkoušce a zkouškou samotnou. Při pořádání rekvalifikačních kurzů by však zkouška měla být skládána neprodleně po ukončení vzdělávání.


Potřebujeme jako škola akreditaci? (Bedřich, A., Praha)

Akreditaci k pořádání rekvalifikačních kurzů potřebuje jen ta škola, která poskytuje rekvalifikační kurzy, které nejsou v souladu s jí akreditovanými studijními programy či nemá daný obor vzdělání zanesen v rejstříku škol a školských zařízení. Ostatní školy realizují rekvalifikace přímo na základě zmocnění v § 108 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.


Musí být založeny kopie všech vydaných osvědčení účastníkům rekvalifikačních kurzů?  Nestačí pouze založit podklady pro vystavení osvědčení? (Marian, T., Chomutov)

Archivovat kopie vydaných osvědčení účastníkům rekvalifikačních kurzů je nezbytné zejména z důvodu, aby vzdělávací zařízení bylo kdykoli později schopno, vystavit na požádání absolventům rekvalifikačních kurzů duplikát osvědčení o rekvalifikaci. Zvolená forma zakládání kopií vydaných osvědčení je na volbě vzdělávacího zařízení.


Jaké je minimální složení komise k závěrečným zkouškám nebo testům k ukončení rekvalifikačního kurzu? Musí být zpracován speciální zápis o zkoušce? (Dana, E., Plzeň)

V případě, že závěrečnou zkoušku neupravuje jiný právní předpis (např. zákon č. 179/2006 Sb.), je zkušební komise k závěrečným zkouškám tříčlenná. Speciálním zápisem o zkoušce by měl být písemně zpracovaný Protokol o závěrečné zkoušce. Tento výstupní dokument by měl obsahovat kromě identifikačních údajů o účastníkovi kurzu (jména, příjmení, datum a místa narození), případného pořadového čísla (pod kterým byl účastník kurzu u vzdělávacího zařízení veden) i formulaci o tom, že účastník absolvoval závěrečnou zkoušku rekvalifikačního kurzu doplněnou o název vzdělávacího programu a název pracovní činnosti, pro kterou byla rekvalifikace zabezpečována. Vhodné je i uvést výsledky závěrečných zkoušek obsahující výčet tematických celků, které byly předmětem ověření získaných znalostí a dovedností, s uvedením slovního hodnocení v rozsahu znění uspěl-neuspěl.

Protokoly by měly vypovídajícím způsobem informovat o míře úspěšnosti každého absolventa kurzu a zároveň by měly být opatřeny podpisem předsedy zkušební komise i jejích jednotlivých členů.


Je povinné ukládání písemné verze testů, které účastníci realizují? Nebo stačí pouze zadání závěrečné práce? (Jarmila, U., Benátky nad Jizerou)

Ukládání písemné verze testů není nutné, dostatečné je uložení zadání závěrečné práce a archivace Protokolů o závěrečných zkouškách.


Je-li schválen vzor osvědčení na ukončení rekvalifikačního kurzu, může být doplněn na osvědčení logo ESF v případě, že rekvalifikační kurz je realizován v rámci projektu ESF? (Kamil, O., Žďár nad Sázavou)

Do schváleného vzoru osvědčení o rekvalifikaci lze doplnit logo ESF za předpokladu, že bude umístěno mimo text celého osvědčení. Např. vzdělávací zařízení má možnost orámovat celý text osvědčení o rekvalifikaci a mimo tento rámec je možné umístit logo ESF. Zahrnovat logo ESF do textu na osvědčení o rekvalifikaci není přípustné zvláště proto, že osvědčení o rekvalifikaci je vydáváno na základě pověření MŠMT a  zmocnění k tomuto pověření má MŠMT ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je tedy nutné, aby bylo na první pohled čitelné, kdo osvědčení vydává.


Jaká dokumentace je povinná pro realizaci rekvalifikačních kurzů? Jaká dokumentace je potřebná pro případnou kontrolu realizace rekvalifikačních kurzů? Jak dlouho by tato dokumentace měla být uložena? (Jaroslava, F., Most)

Základním dokumentem pro realizaci rekvalifikačních kurzů je MŠMT vydaný doklad o udělení akreditace a schválená žádost o akreditaci (tj. schválený a časově platný vzdělávací program akreditovaného vzdělávacího zařízení).

MŠMT má podle ustanovení § 108, odst. 2), zmocnění akreditovat vzdělávací instituce. Na základě tohoto zmocnění a prováděcího právního předpisu - vyhlášky č. 176/2009 Sb. vyplývá pro MŠMT následná povinnost, kontrolovat dodržování podmínek, za kterých byla akreditace udělena. V konsekvenci tohoto musí být vzdělávací zařízení připraveno prokazatelným způsobem doložit dodržení těchto podmínek. MŠMT proto doporučuje vést přehlednou dokumentaci o:

a) zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

b) průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uveden datum konání výuky, vyučované předměty, vyučující, podpis vyučujícího, evidence účastníků kurzu).

c) ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných osvědčení).

Tyto doklady je vzdělávací zařízení povinno uchovávat po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných osvědčení je vzdělávací zařízení povinno uchovávat po dobu své existence.


Je možno udělat nějaké změny ve struktuře rekvalifikačního kurzu oproti verzi schválené akreditační komisí? Pokud ano, jaké? (Nikola, S., Praha)

Ve schváleném vzdělávacím programu  nelze svévolně provádět jakékoli změny ve obsahu rekvalifikačního kurzu.  MŠMT uděluje akreditaci vzdělávacímu zařízení na základě posouzení žádosti akreditační komisí. Ta posuzuje žádost v intencích dodržení požadavků stanovených vyhláškou č. 176/2009 Sb. Závěr doporučení k udělení akreditace je vázán ke konkrétnímu předloženému ucelenému vzdělávacímu programu. O všech změnách (např. změna statutárního zástupce vzdělávacího zařízení, učebních prostorů, lektorů, učebních osnov…). je vzdělávací zařízení povinno informovat MŠMT před vlastní změnou či neprodleně po té co se změna uskuteční. Všechny změny musí být podloženy odpovídajícími doklady (např. novou nájemní smlouvou, novými doklady garanta či lektorů…).

Pozn.: jedinou výjimkou kdy je možno upravit rekvalifikační program je rozšiřování hodinové dotace, při zachování struktury obsahu rekvalifikace. Hodinová dotace, pro kterou je rekvalifikace udělována se považuje za minimální.


V nejbližší době mi vyprší platnost akreditace. Je možné jí obnovit? Stačí pouze napsat dopis, že žádáme o prodloužení akreditace? (Blanka, R., Rakovník)

MŠMT žádosti o akreditaci neprodlužuje. Každá akreditace je udělována na dobu 3 let. Vzhledem k tomu, že během této doby může dojít jak na straně vlastního kurzu či vzdělávacího zařízení ke změně, je nutné podat novou žádosti o akreditaci, včetně všech náležitostí (např. zaplacení správního poplatku, doklady o prostorech pro výuku, garantovi kurzu…).

 

Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Od 1.8.2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb.“). Tato právní norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem, či praxí. Tato možnost do této doby podle dosavadních právních předpisů neexistovala, přesto že se jedná o klíčový prvek dalšího vzdělávání.

Zákon č. 179/2006 Sb. zcela nově pohlíží na jednotlivá povolání (úplné profesní kvalifikace) které dělí na tzv. profesní kvalifikace. Profesní kvalifikace je část úplné profesní kvalifikace, která je samostatně uplatnitelná na trhu práce. Úplná profesní kvalifikace Pekař se tak dělí např. na profesní kvalifikaci Výroba chleba a běžného pečiva, profesní kvalifikaci Výroba jemného pečiva, profesní kvalifikaci Výroba perníku apod.

Všechny kvalifikace budou sdruženy v Národní soustavě kvalifikací. Národní soustava kvalifikací je databáze všech úplných profesních a profesních kvalifikací. Ke každé profesní kvalifikaci jsou Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci se sociálními partnery a resortními ministerstvy vytvářeny kvalifikační a hodnotící standardy. Kvalifikační standard je dokument, ve kterém je definováno co by držitel dané kvalifikace měl ovládat, hodnotící standard pak formou odborných způsobilostí přesně stanovuje co a jakým způsobem uchazeč o uznání profesní kvalifikace musí prokázat.

Pokud má občan zájem získat osvědčení o uznání profesní kvalifikace, osloví autorizovanou osobu, která má udělenu autorizaci pro danou profesní kvalifikaci a přihlásí se na zkoušku. Pokud splní všechny požadavky dané hodnotícím standardem, vydá mu autorizovaná osoba osvědčení o uznání profesní kvalifikace, což je dokument s celostátní platností. Provedení zkoušky je zpoplatněno, výše úhrady je stanovována tak, aby pokryla náklady spojené s konáním zkoušky. Konkrétní částku lze najít v příslušném hodnotícím standardu profesní kvalifikace.

Nový zákon tedy umožní získat osvědčení o uznání tzv. profesní kvalifikace na základě zkouškou prokázaných dovedností a znalostí. Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích dosažený stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání. Zákon č. 179/2006 Sb. přispěje k větší flexibilitě, připravenosti a uplatnitelnosti občanů na trhu práce.

Národní soustava kvalifikací

Cílem této sekce je poskytnout základní informace o Národní soustavě kvalifikací.

Národní soustavou kvalifikací (NSK) rozumíme veřejně přístupný registr všech úplných profesních a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. Definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich  získání. Popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich části, tj. dílčí  pracovní činnosti.

NSK tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a  zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi  stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

NSK vzniká v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.


Cílem NSK je vytvoření systémového prostředí, které bude podporovat

 • srovnatelnost výsledků učení dosažených různými cestami, umožňující uznávání skutečných znalostí a dovedností nezávisle na způsobu jejich získání;
 • srovnatelnost kvalifikačních úrovní v ČR a v rámci EU,
 • přenos požadavků trhu práce do vzdělávání,
 • veřejnou informovanost o všech celostátně uznávaných kvalifikacích.

NSK v souladu se zákonnou úpravou rozlišuje:

 • úplnou profesní kvalifikaci (způsobilost vykonávat určité povolání – např. pekař; cukrář; řezník – uzenář; zedník),
 • profesní kvalifikaci (způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo ucelený soubor pracovních činností uplatnitelných na pracovním trhu, např. výroba jemného pečiva; zpracování drůbeže; omítkář). Některé profesní kvalifikace mohou být nutnou součástí úplné profesní kvalifikace.

Úplnou profesní kvalifikaci je možné získat, kromě již existujících způsobů, prostřednictvím NSK, tj. získáním profesních kvalifikací, které mohou skládat příslušnou úplnou profesní kvalifikaci. V případě, že existuje obor vzdělání (v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání) je možné si v souladu se školským zákonem složit závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku a získat tak výuční list, příp. maturitu a tím i odpovídající stupeň vzdělání. To je možné pouze za předpokladu, že zájemce/uchazeč předloží osvědčení o získaných příslušných profesních kvalifikacích (předepisuje kvalifikační standard profesní kvalifikace) a bude mu umožněno vykonat předepsanou zkoušku, aniž by musel absolvovat školní vzdělávání.

Profesní kvalifikaci lze získat vykonáním zkoušky před autorizovanou osobou, při které zájemce prokáže, že si osvojil všechny požadované kompetence.

Jednotlivé kvalifikace jsou v NSK popsány prostřednictvím  tzv. standardů, na jejichž vytváření se podílí zaměstnavatelé, zejm. prostřednictvím sektorových rad:

 • kvalifikační standard (strukturovaný popis požadavků na příslušnou profesní kvalifikaci),
 • hodnoticí standard (soubor kritérií a postupů pro ověřování požadavků na profesní kvalifikaci).

Profesní kvalifikaci získá každý, kdo úspěšně složí zkoušku podle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace.

Informace o národním projektu Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací, financovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, a související přípravě Národní soustavy kvalifikací naleznete na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání na adrese http://www.nuv.cz/nsk2.

Kompletní průvodce a zdroj pro vyhledávání příležitostí na trhu práce a vzdělávání je k dispozici na adrese http://vzdelavaniaprace.cz/.

Vlastní databázi Národní soustavy kvalifikací (s aktuálním přehledem v ČR uznávaných kvalifikací) naleznete na internetových stránkách http://www.narodni-kvalifikace.cz/. Na této adrese najdete pro každou profesní kvalifikaci její kvalifikační i hodnotící standard a také seznam všech tzv. autorizovaných osob, u nichž je možné zkoušku z příslušné profesní kvalifikace složit.

Své dotazy týkající se NSK můžete zasílat na adresu: nsk_info@nuv_cz

 

 

Pro žadatele o udělení autorizace

Od 1.8.2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb.“). Tato právní norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem, či praxí. Tato možnost do této doby podle dosavadních právních předpisů neexistovala, přesto že se jedná o klíčový prvek dalšího vzdělávání.

Ověřování a uznávání je realizováno prostřednictvím tzv. autorizovaných osob. Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti uchazeče – tedy oprávnění zkoušet a vydávat osvědčení o uznání profesní kvalifikace. Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem.

Splnění podmínek prokazuje žadatel autorizujícímu orgánu, což je příslušné ministerstvo, které má ve své gesci dané povolání. Např. o autorizaci pro profesní kvalifikaci Pekař bude zájemce žádat Ministerstvo zemědělství, o autorizaci pro profesní kvalifikaci Stravovací a ubytovací služby Ministerstvo pro místí rozvoj.

Udělení autorizace podléhá správnímu poplatku. Ten pokrývá náklady autorizujícího orgánu spojených s agendou udělování autorizace. Pro udělení jedné autorizace je poplatek stanoven částkou 1 500,- Kč.

MŠMT má dle přílohy č. 1. zákona č. 179/2006 Sb. vymezenou příslušnost k autorizaci pro povolání z následujících oblastí:

činnosti škol a školských zařízení, zařazených ve školském rejstříku, vysokých škol, vědy, výzkumu a vývoje, státní péče o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

 

V tuto chvíli plní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy funkci autorizujícího orgánu u těchto profesních kvalifikací:

Sportovní masáž

 (spadající pod úplnou profesní kvalifikaci Rekondiční a sportovní masér)

 

Fotolaborant

Fotograf v minilabu

Fotoreportér

Fotograf - základy fotografování

Portrétní fotograf

Fotograf architektury a krajiny

Fotograf vědeckých a technických oborů

Reklamní a módní fotograf

Produktový a dokumentační fotograf

Fotograf pro DTP studio

Fotograf laborant

Reportážní fotograf

 

Instruktor aerobiku

Instruktor bodystylingu

Instruktor pilates

Instruktor powerjógy

Instruktor indoor cycling 

Instruktor potápění

 

Lektor dalšího vzdělávání

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Instruktor plavání

Instruktor dětského plavání

Instruktor kondiční chůze

Mistr plavčí

Plavčík

Záchranář na volné vodě

Koordinátor dobrovolníků


Žádosti o udělení autorizace ostatních profesních kvalifikací prosím nezasílejte na MŠMT, ale na příslušné autorizující orgány uvedené v NSK: http://www.narodni-kvalifikace.cz/.     

Na níže uvedených stránkách autorizujících orgánů naleznete všechny nutné konkrétní formuláře týkající se žádosti o autorizaci pro jednotlivé autorizující orgány:

Žádost a ostatní doklady pro žádosti o autorizaci, pro něž je autorizujícím orgánem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v listinné formě žadatel zasílá na adresu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
oddělení 231
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
 
Bližší informace:
Nikola Drábová
e-mail: nikola.drabova@msmt_cz
tel.: 234 811 388

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/pro-zadatele-o-autorizaci

 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:

Vzdělávání a akreditace

Ministerstvo rozhoduje o akreditaci vzdělávacích programů pro účely zajištění vzdělávacích kurzů jak kvalifikačních, tak kurzů následného vzdělávání pro okruh pracovníků vykonávajících odborné činnosti v sociální oblasti (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb a osoby poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči).

Náplní činnosti akreditační komise je zejména:

 • příjem a hodnocení žádostí o akreditaci,
 • vydávání rozhodnutí o akreditaci,
 • kontrola činnosti vzdělávacích zařízení při uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů,
 • správní řízení o odejmutí akreditace vzdělávacího programu v případě, že nesplňuje podmínky, za nichž byla akreditace udělena.

Komise se řídí platnými právními předpisy, zejména:

 • § 117a následující zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Informace a dokumenty související s činností akreditační komise nebo z ní přímo vyplývající (včetně seznamů akreditovaných vzdělávacích programů) naleznete v nabídce vlevo.

Kontakty

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
datová schránka: sc9aavg

Mgr. Danka Kratochvílová, tajemnice akreditační komise MPSV
e-mail:danka.kratochvilova@mpsv_cz

Jana Janíková
e-mail:jana.janikova@mpsv_cz

 

Akreditační komise

Obsah položky Akreditační komise:

 

Akreditace - žádosti a průvodce:

Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/20147

 

Informace a dobrovolné audity

Dovolujeme si vás informovat, že termín projednání žádostí o akreditaci vzdělávacích programů Akreditační komisí MPSV se mění z původně plánovaného 18. 12. 2014 na 8. 1. 2015. V souvislosti s tím se prodlužuje lhůta pro podání žádostí o akreditaci do 10. 11. 2014 (viz příloha). Děkujeme za pochopení.

Rádi bychom vás upozornili na další důležité změny týkající se akreditace vzdělávacích programů. V rámci projektu „Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách“, který je realizován Fondem dalšího vzdělávání a který se zabývá mj. zefektivněním procesu akreditací, bude celá agenda akreditací v budoucnu elektronizována. Informace o všech akreditovaných vzdělávacích programech budou zveřejněny v přehledném internetovém katalogu, v němž budou moci zájemci o vzdělávání vyhledávat vhodné programy a vzdělávací instituce aktualizovat údaje o svých kurzech.

Aby bylo možné údaje o vzdělávacích programech převést do informačního systému, připravili jsme pro vás nový formulář žádosti o akreditaci ve formátu MS Excel, který je v platnosti již od 1. 11. 2013 a k němuž se vztahuje Průvodce vyplňováním žádosti o akreditaci vzdělávacího programu (dále jen „Průvodce“). Od doby, kdy tyto dokumenty vešly v platnost, shromažďujeme připomínky a podněty od vzdělávacích institucí a členů AK MPSV. Na základě získaných připomínek byly oba dokumenty aktualizovány – poprvé k 1. 5. 2014, podruhé nyní.

Počínaje 15. 10. 2014 musejí být všechny žádosti o akreditaci podány na novém formuláři. Prosím, věnujte uvedeným změnám zvýšenou pozornost, neboť nesprávné vyplnění formuláře a nedodržení pokynů uvedených v Průvodci mohou být důvodem k zamítnutí žádosti.

Podle nových podmínek je např. ukázka studijních materiálů povinnou přílohou žádosti o akreditaci. V bodu 5.5. Průvodce se nacházejí velmi důležité informace týkající se povinnosti archivace dokumentů, v 6. kapitole pak požadavky kladené na lektorský tým. Velký důraz je kladen na to, aby jednotlivé položky žádosti (tj. název, obsah, rozsah vzdělávacího programu, cílové kompetence, pracovní zařazení účastníků apod.) byly ve vzájemné shodě, aby pracovní zařazení účastníků kurzu bylo v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., aby v CV lektorů byly uváděny relevantní údaje, které se vztahují k vyučovanému tématu, atd.

Připomínáme rovněž, že osvědčení o absolvování kurzu musí být vystaveno v době platnosti akreditace. (Osvědčení, která budou vydána po skončení platnosti akreditace, jsou neplatná.)

S cílem vytvořit jednotný a přehledný systém hodnocení žádostí o akreditaci, a tedy zefektivnit celý akreditační proces, byla v uplynulých měsících podrobněji definována kritéria hodnocení žádostí a upřesněny podmínky pro udělení/neudělení akreditace. Zamítnuty jsou zejména žádosti, které obsahují některé z níže uvedených nedostatků:

 • Vzdělávací program jako celek je natolik nekvalitně zpracován, že není možné jej relevantně posoudit – např. nejasné a příliš obecně pojaté znění anotace, cílových kompetencí i popisu obsahu v učebním plánu.
 • Obsahové zaměření vzdělávacího programu je příliš obecné nebo směřuje mimo oblast sociálních služeb a sociální práce – např. kurzy všeobecné první pomoci, supervizní výcvik, psychoterapeutický či sebezkušenostní výcvik, všeobecný kurz sebeobrany, kvalifikace na pozici sociálně zdravotní pracovník (dle zákona č. 96/2004), kurzy lektorských dovedností apod.
 • Jednotlivé položky žádosti nejsou v souladu – např. cílové kompetence neodpovídají rozsahu programu, obsah vzdělávacího programu neodpovídá pracovnímu zařazení účastníků kurzu apod.
 • Lektorský tým (jako celek) uvedený v žádosti buď nesplňuje požadavky na vzdělání a odbornou praxi, které jsou popsány v bodu 6.1. Průvodce, anebo splnění těchto požadavků není dostatečně doloženo.

Věříme, že uvedené změny přispějí k efektivnějšímu podávání žádostí o akreditaci, jejich rychlejšímu a snadnějšímu schvalování, a především k realizaci kvalitnějších vzdělávacích programů.

Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/17862

Doplnění lektorského týmu:

 

Pracovník v sociálních službách:

 

Akred itační komise MPSV informuje !!!

21.3.2014

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7452/info_akreditacni_komise.pdf


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« únor »
  Po Út St Čt So Ne
5           1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28 29  

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.